bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Usługa kateringowa dla około 200 uczestników Partnerskich Zawodów Strażackich

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów, 58-130 Żarów, ul. Zamkowa 2 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro.
1. Przedmiotem postępowania jest: Usługa kateringowa dla około 200 uczestników Partnerskich Zawodów Strażackich (dla członków OSP, PSP Świdnica oraz miast partnerskich) organizowanych przez Gminę Żarów w dniu 26 maja 2018 r. w miejscowości Wierzbna.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje usługę kateringową w następującym zakresie:
• zakup półproduktów oraz przygotowanie:
- pierogi ruskie: 200 pojemników po 8 sztuk
- napoje zimne,
- napoje gorące: kawa, herbata
- ciasta: 8 blach o wymiarach 40cm x 25cm
• dowóz na miejsce zawodów (boisko w miejscowości Wierzbna)
• serwis w wyznaczonym miejscu (jednorazowe naczynia, sztućce, serwetki)
Oferta ujmować powinna wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania.
2. Termin realizacji zamówienia: 26 maja 2018 r. godz. 11:30
3. Kryterium oceny ofert:
a/ Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena brutto za całość wykonanej usług - waga 100 %
b/ Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki Zamawiającego, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
c/ Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
d/ Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
e/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny
4. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
a/ oferty należy złożyć w formie pisemnej,
b/ oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zamkowa 2,
58-130 Żarów lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub
e-mailem na adres oswiata@um.zarow.pl, oferty w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej oferty.
c/ Termin złożenia oferty do dnia 11 maja 2018 r.
5. Osoby do kontaktu:
Katarzyna Janik – kierownik referatu organizacyjnego, tel. /74/ 8580 591 wew. 340

Ogłoszenia:

  1. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.05.2018 12:32)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.04.2018 16:37
Dokument oglądany razy: 238
Nie podlega Ustawie