bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Coroczna i funkcjonalna kontrola oraz bieżąca konserwacja urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Żarów w 2018r.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

IiD.7021.27.2018                                                                                       Żarów, 27.04.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty na:
Coroczną i funkcjonalną kontrolę oraz bieżącą konserwację urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Żarów w 2018r., zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część I. Funkcjonalna kontrola placów zabaw obejmuje:
sprawdzenie 1 raz w miesiącu drobiazgowo urządzeń pod kątem zużycia technicznego i funkcjonalności, prowadzenie kart zapisów z dokonywanych przeglądów z każdego placu zabaw i siłowni. Karty zapisów muszą zawierać lokalizację placu zabaw i siłowni oraz wykaz wszystkich urządzeń znajdujących się na obiekcie. W ramach kontroli należy:
a) sprawdzić stabilność konstrukcji wszystkich urządzeń i ich poszczególnych elementów,
b) sprawdzić czy nie występują ewentualne uszkodzenia olinowania na wszystkich urządzeniach, na których ono występuje,
c) sprawdzić działanie części ruchomych urządzeń, stan fundamentów urządzeń, połączenia śrubowe, niebezpieczne krawędzie, nadmierne zużycie elementów i inne zagrażające bezpieczeństwu użytkowników,
d) przeprowadzić podstawowe działania naprawcze jak:
◦ regulacja naciągu lin,
◦ regulacja i smarowanie łożysk i sworzni mocujących zawiesi huśtawek,
◦ dokręcenie i uzupełnienie nakrętek, śrub i podkładek,
◦ wymiana uszkodzonych opon w przelotkach, siedziskach, odbojach
◦ rozkręcenie zaplątanych łańcuchów,
◦ wyrównanie nawierzchni amortyzujących pod i wokół urządzeń,
◦ niezwłoczne zabezpieczenie przed możliwością użytkowania elementów urządzeń lub całych urządzeń w przypadku stwierdzenia ich zniszczenia, uszkodzenia lub wad,
e) ocenić czystość urządzeń i terenu,
f) ocenić stan terenu – stref bezpieczeństwa i ciągów komunikacyjnych,
g) ocenić stan występujących elementów dodatkowych jak tablice informacyjne, ogrodzenia, ławki i innych,
h) wykonać jednokrotną wymianę piasku we wszystkich piaskownicach (7szt) oraz przeprowadzenie 2-krotnej dezynfekcji piasku w piaskownicach preparatem zabijającym larwy much i innych insektów znajdujących się w piasku piaskownic, zapobiegającym zanieczyszczaniu przez odchody psów i kotów oraz odstraszającym ww. zwierzęta od załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych w piaskownicach, o działaniu natychmiastowym i nieszkodliwym dla użytkowników piaskownic (dzieci).
Pozostałe prace konserwacyjne oraz dodatkowe wynikające min. z przeprowadzonych kontroli, wykonywane będą na podstawie osobnego zlecenia.

Część II. Coroczna kontrola podstawowa (1 raz w roku), obejmuje:
a) ocenę ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów , nawierzchni, zużycia elementów, śladów korozji oraz możliwych zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonywanych napraw,
b) sporządzenie protokołu z kontroli.


2. Termin realizacji prac:
1) kontrola funkcjonalna: jeden raz w miesiącu do 31 października 2018 r.
Termin może ulec przedłużeniu, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych sprzyjających korzystaniu z urządzeń.
2) Kontrola coroczna – należy ją przeprowadzić nie później niż 14 dni po podpisaniu umowy.

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Część I - cena brutto za całość wykonanych prac za miesiąc- waga 100 %,
Część II - cena brutto za całość wykonanych prac jednorazowo - waga 100 %.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

6. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącego złącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub e-mailem na adres: a.goluch@um.zarow.pl, ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.
c) termin złożenia oferty do dnia 14 maja 2018 r. do godz. 15:30.

7. Osoby do kontaktu:

Agnieszka Gołuch – Referat Inwestycji i Dróg tel. 74 8580 084 wew. 305 .


Załączniki:
1. Wzór oferty.
2. Wykaz placów zabaw i siłowni

Ogłoszenia:

  1. Wyniki rozeznania (17.05.2018 19:28)
Opublikował: Piotr Neczaj
Publikacja dnia: 27.04.2018 13:11
Dokument oglądany razy: 323
Nie podlega Ustawie