bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:46 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Zapytanie ofertowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Zgodnie z § 15 pkt 1 oraz § 20 pkt 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

 1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
 2. Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu „WIP - Wiara w Integrację Pokoleniową” tj. osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej. Celem szkolenia jest nabycie (podwyższenie) kwalifikacji zawodowych przez uczestników szkolenia.
  1. Szkolenie nr 1
   Magazynier – kompleksowa obsługa magazynu z obsługą kas fiskalnych. Liczba godzin szkolenia musi umożliwić uczestnikom zdobycie umiejętności z kompleksowej obsługi magazynu - co należy potwierdzić certyfikatem. Zajęcia powinny zawierać część teoretyczną i praktyczną oraz egzamin końcowy. Prowadzenie zajęć w dni robocze od poniedziałku do piątku, w wymiarze nie więcej niż 7 godzin dydaktycznych dziennie (przy czym zastrzega się, aby zajęcia rozpoczynały się nie wcześniej niż o godz. 11.30 i kończyły nie później niż o godz. 18.00). Firma powinna przeprowadzić badania lekarskie dla uczestników szkolenia. Zastrzega się, aby szkolenie rozpoczęło się w miesiącu wrześniu.
 3. Termin realizacji zamówienia: 17.09.2012 r. do 31.10.2012 r.
 4. Cena oraz kompletność oferty stanowią kryterium oceny ofert.
 5. Inne istotne warunki zamówienia:
  I. Wymagania:
  - Przedłożenie w składanej ofercie programu szkoleń zawierającego szczegółowy zakres tematyczny z uwzględnieniem celu projektu WIP, harmonogram zajęć określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej
  - Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkoleń tj. dziennik zajęć zawierający listę obecności, raporty i ankiety ewaluacyjne (oczekiwana ewaluacja przed rozpoczęciem szkolenia z zakresu poruszanych zagadnień oraz po), monitoring i ewaluacja postępów uczestników, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, program zajęć edukacyjnych. Sporządzenie raportu końcowego ze zrealizowanych szkoleń, ze wskazaniem osiągnięcia celu projektu tj. aktywizacja edukacyjna – nabycie lub/i podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Oznaczenie dokumentacji prowadzonych działań, materiałów szkoleniowych, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (wszystkie materiały powinny zawierać logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację o współfinansowaniu tj. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach PO KL.
  - Zapewnienie materiałów merytorycznych (w formie papierowej), materiałów piśmienniczych (min. notatnik, długopis, teczka) i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przyswojenia wiedzy oraz sprzętu dydaktycznego.
  Przekazanie Zamawiającemu jednego kompletu materiałów szkoleniowych i piśmienniczych dla celów dokumentacyjnych.
  - Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla beneficjentów objętych szkoleniem.
  Zapewnienie poczęstunku uczestnikom szkoleń w formie min., kawa, herbata, ciastka, obiad (drugie danie).
  - Zapewnienie transportu dla uczestników projektu z Żarowa do miejsca szkolenia (i z powrotem). Zastrzega się, aby miejscem szkolenia była miejscowość oddalona od Żarowa maksymalnie 35 km.
  - Zapewnienie odpowiedniej sali szkoleniowej do prowadzenia zajęć, oznaczona zgodnie z wytycznymi projektów w ramach PO KL. Pomieszczenia w których odbywać się będą zajęcia powinny być przygotowane pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp, co należy potwierdzić oświadczeniem, załączonym do oferty.
  II. Warunki udziału:
  O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
  - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień,
  - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (kadra wykwalifikowana w tym zakresie, posiadająca doświadczenie w realizacji w/w szkolenia),
  - w okresie przed dniem złożenia oferty przeprowadził należycie przynajmniej 2 szkolenia na magazyniera W celu wykazania spełnienia warunków udziału do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
  - aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (ważny na 2012 rok) – dopuszcza się kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
  - wykaz osób przewidzianych do realizacji szkolenia
  - wykaz zrealizowanych szkoleń na magazyniera
  - program szkolenia
  - kalkulację cenową oferty
  - oświadczenie o miejscu prowadzenia zajęć wraz z oświadczeniem o zapewnieniu odpowiedniej sali szkoleniowej
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę należy sporządzić na druku „OFERTA” (zał. nr 1)
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na szkolenie zawodowe”.
 7. Termin i miejsce złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć do dnia 10.09.2012 r. godz. 15.30. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pok. 3, pocztą, pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58 – 130 Żarów (decyduje data wpływu do OPS)

Ogłoszenia:

 1. Wyniki zapytania (11.09.2012 11:01)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 05.09.2012 14:18
Dokument oglądany razy: 1052
Nie podlega Ustawie