bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:46 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Zapytanie ofertowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Zgodnie z § 15 pkt 1 oraz § 20 pkt 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, zwracamy się z zapytaniem ofertowym :

 1. Zamawiający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
 2. Przedmiot zamówienia:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „WIP - Wiara w Integrację Pokoleniową” tj. osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej. Celem szkolenia jest nabycie (podwyższenie) kwalifikacji zawodowych przez uczestników szkolenia.
  1. Szkolenie nr 1
   – Operator maszyn CNC. Liczba godzin szkolenia musi umożliwić uczestnikom zdobycie kwalifikacji zawodowych tj. zdobycie umiejętności w zakresie obsługi maszyn CNC (tokarz, wytaczarz, frezer) - co należy potwierdzić certyfikatem w przedmiocie nabycia kwalifikacji zawodowych. Zajęcia powinny zawierać część teoretyczną i praktyczną oraz egzamin końcowy. Prowadzenie zajęć w dni robocze (nie częściej niż cztery razy w tygodniu), w wymiarze nie więcej niż 7 godzin dydaktycznych dziennie (przy czym zastrzega się, aby zajęcia rozpoczynały się nie wcześniej niż o godz. 11.30 i kończyły nie później niż o godz. 18.00)
  2. Szkolenie nr 2
   – Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego. Zakres tematyczny szkolenia powinien uwzględniać również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Liczba godzin szkolenia musi umożliwić uczestnikom zdobycie kwalifikacji zawodowych - co należy potwierdzić certyfikatem w przedmiocie nabycia kwalifikacji zawodowych. Zajęcia powinny zawierać część teoretyczną i praktyczną oraz egzamin końcowy. Prowadzenie zajęć w dni robocze (nie częściej niż cztery razy w tygodniu), w wymiarze nie więcej niż 7 godzin dydaktycznych dziennie (przy czym zastrzega się, aby zajęcia rozpoczynały się nie wcześniej niż o godz. 11.30 i kończyły nie później niż o godz. 18.00)
 3. Termin realizacji zamówienia: 12.09.2012 r. do 26.10.2012 r.
 4. Cena, kompletność oferty oraz doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych stanowią kryterium oceny ofert.
 5. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Wymagania:
   1. Przedłożenie w składanej ofercie programu szkoleń zawierającego szczegółowy zakres tematyczny z uwzględnieniem celu projektu WIP, harmonogram zajęć określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktyczne
   2. Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkoleń tj. dziennik zajęć zawierający listę obecności, raporty i ankiety ewaluacyjne (oczekiwana ewaluacja przed rozpoczęciem szkolenia z zakresu poruszanych zagadnień oraz po), monitoring i ewaluacja postępów uczestników, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, program zajęć edukacyjnych. Sporządzenie raportu końcowego ze zrealizowanych szkoleń, ze wskazaniem osiągnięcia celu projektu tj. aktywizacja edukacyjna – nabycie lub/i podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Oznaczenie dokumentacji prowadzonych działań, materiałów szkoleniowych, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (wszystkie materiały powinny zawierać logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację o współfinansowaniu tj. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach PO KL.
   3. Zapewnienie materiałów merytorycznych (w formie papierowej), materiałów piśmienniczych (min. notatnik, długopis, teczka) i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przyswojenia wiedzy oraz sprzętu dydaktycznego. Przekazanie Zamawiającemu jednego kompletu materiałów szkoleniowych i piśmienniczych dla celów dokumentacyjnych.
   4. Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla beneficjentów objętych szkoleniem.
   5. Zapewnienie poczęstunku uczestnikom szkoleń w formie min., kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, obiad (drugie danie).
   6. Zapewnienie transportu dla uczestników projektu z Żarowa do miejsca szkolenia (i z powrotem). Zastrzega się, aby miejscem szkolenia była miejscowość oddalona od Żarowa maksymalnie 35 km.
   7. Zapewnienie odpowiedniej sali szkoleniowej do prowadzenia zajęć, oznaczona zgodnie z wytycznymi projektów w ramach PO KL. Pomieszczenia w których odbywać się będą zajęcia powinny być przygotowane pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp, co należy potwierdzić oświadczeniem, załączonym do oferty.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie szkolenie.
  3. Warunki udziału:
   O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
   1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień,
   2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   3. w okresie przed dniem złożenia oferty przeprowadzili należycie przynajmniej 2 kursy na operatora maszyn cnc oraz 2 kursy na opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych (co należy potwierdzić rekomendacjami)
   4. dysponuje osobami zdolnymi do przeprowadzenia szkoleń (kadra wykwalifikowana w tym zakresie – min. 2 letnia praktyka).
    W celu wykazania spełnienia warunków udziału do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
    1. aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (ważny na 2012 rok) – dopuszcza się kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem\
    2. wykaz wykonanych w tym zakresie usług szkoleniowych wraz z potwierdzeniem, że zostały wykonane należycie (np. rekomendacje).
    3. wykaz osób przewidzianych do realizacji każdego z kursów z min. 2 letnią praktyką w tym zakresie.
    4. program szkolenia
    5. kalkulację cenową oferty
    6. oświadczenie o miejscu prowadzenia zajęć wraz z oświadczeniem o zapewnieniu odpowiedniej sali szkoleniowej.
 6. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę należy sporządzić na druku „OFERTA” (zał. nr 1)
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na szkolenie zawodowe”.
 7. Termin i miejsce złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć do dnia 04.09.2012 r. godz. 16.00. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pok. 3, pocztą, pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58 – 130 Żarów (decyduje data wpływu do OPS)

Ogłoszenia:

 1. Zmiana do zapytania ofertowego (31.08.2012 14:47)
 2. Wyniki zapytania (05.09.2012 08:33)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.08.2012 07:46
Dokument oglądany razy: 1056
Nie podlega Ustawie