bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych w Żarowie przy ul. Jesionowej i Modrzewiowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Forma oddania nieruchomości/opis

Cena wywoławcza

Wys. wadium

Godz. rozpocz.

961/8

1.147

SW1S/00059346/1

Sprzedaż na własność

60.000 zł

6.000 zł

9 00

961/9

1.482

SW1S/00059346/1

Sprzedaż na własność

78.000 zł

7.800 zł

9 05

961/15

1.183

SW1S/00059346/1

Sprzedaż na własność

62.000 zł

6.200 zł

9 10

961/16

1.224

SW1S/00059346/1

Sprzedaż na własność

64.000 zł

6.400 zł

9 15

961/17

1.203

SW1S/00059346/1

Sprzedaż na własność

63.000 zł

6.300 zł

9 20

961/18

1.216

SW1S/00059346/1

Sprzedaż na własność

64.000 zł

6.400 zł

9 25

961/19

1.081

SW1S/00059346/1

Sprzedaż na własność

57.000 zł

5.700 zł

9 30

961/20

1.054

SW1S/00059346/1

Sprzedaż na własność

56.000 zł

5.600 zł

9 35

1. Przetargi odbędą się w dniu 08 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 w godzinach podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 05 marca 2018r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.206,92 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł oraz kosztów notarialnych.
8. W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi – symbol D. 2-3 MN/U.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 05.03.2018r.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.02.2018 10:47
Dokument oglądany razy: 586
Podlega Ustawie