bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:46 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pyszczynie, Krukowie, Gołaszycach, Mikoszowej i Marcinowiczkach

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.5.2012 „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pyszczynie, Krukowie, Gołaszycach, Mikoszowej i Marcinowiczkach”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego nr IiD.271.5.2012 „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pyszczynie, Krukowie, Gołaszycach, Mikoszowej i Marcinowiczkach” zawiadamiam, że:

1. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

2. Oferowana cena brutto wykonania zadania wynosi 590.421,35 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych złotych 35/100).

3. Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów przy równoczesnym spełnieniu wymagań określonych w SIWZ.

4. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty, nazwa oferenta
Liczba pkt w kryterium „Oferowana cena brutto wykonania usługi” Razem pkt
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica
(100+100+100)/3 100
Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5a
52-200 Wrocław
(88,82+88,82+88,82)/3 88,82
EUROVIA POLSKA S.A.ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
(88,78+88,78+88,78)/3 88,78

5. Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta po dniu 26 sierpnia 2012 r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 21.08.2012 13:06
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 906