bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:46 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pyszczynie, Krukowie, Gołaszycach, Mikoszowej i Marcinowiczkach

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zmiany w SIWZ

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.5.2012 „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pyszczynie, Krukowie, Gołaszycach, Mikoszowej i Marcinowiczkach”.


Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, iż Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ:

Książka przedmiarów (Gołaszyce) poz. 8 załącznik do SIWZ
zmienia się zapis : KNR 2-310310-05 + KNR 2-310310-06
oraz
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszczeniu 3 cm.
na zapis: KNR 2-310310-05 + KNR 2-310310-06 + KNR 2-310310-06
oraz
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszczeniu 5 cm.

Część I, 14.11.1
zmienia się zapis: Nie otwierać przed 13.08.2012r godz. 9:15
na zapis: Nie otwierać przed 14.08.2012r godz. 14:15

Część I, 15.1.1
zmienia się zapis: Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, lub przesłać na adres Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 do dnia 13.08.2012 r. do godz. 9:00,
na zapis: Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, lub przesłać na adres Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 do dnia 14.08.2012 r. do godz. 14:00,

Część I 15.3.3
zmienia się zapis: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2012 r. o godzinie 9:15, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie pokój nr 19 (sala narad),
na zapis: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2012 r. o godzinie 14:15, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie pokój nr 19 (sala narad).

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 09.08.2012 13:48
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 879