bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:46 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pyszczynie, Krukowie, Gołaszycach, Mikoszowej i Marcinowiczkach

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Odpowiedzi zamawiającego na zapytania dotyczące treści SIWZ

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.5.2012 „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pyszczynie, Krukowie, Gołaszycach, Mikoszowej i Marcinowiczkach”


Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 – j.t. z późniejszymi zmianami) niniejszym informuję, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

  1. Pytanie:
    W pozycji 8 Książki Przedmiarów (Gołaszyce) Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S 50/70 o grubości 3,0 cm, natomiast w Opracowaniu drogowym (Lokalizacja: Gołaszyce) w pozycji 3.1 wspomniana warstwa ma grubość 5,0 cm.
    Prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości warstwy ścieralnej z AC11S 50/70.
  2. Odpowiedź:
    W wyniku pomyłki projektanta w książce przedmiarów (Gołaszyce) omyłkowo przyjęto, jako grubość warstwy ścieralnej z AC11S 50/70 - 3,0 cm. Zgodnie z pozycją 3.1 Opracowania drogowego (Gołaszyce) jako właściwą należy przyjąć warstwę ścieralną z AC11S 50/70 o grubości 5,0 cm.

    W związku z powyższym Zamawiający umieszcza na stronie internetowej poprawioną książkę przedmiarów (Gołaszyce) oraz wydłuża termin składania ofert do dnia 14.08.2012r do godz. 14:00.
Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 09.08.2012 13:47
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 997