bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu po dawnym zakładzie fryzjerskim

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu po dawnym zakładzie fryzjerskim w budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2; 58-130 Żarów.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Zakres prac remontowych:
1. Demontaż starej rozdzielni i rozbudowa rozdzielni w korytarzu o nowe obwody.
2. Wykonanie instalacji elektrycznej użytkowej gniazd 1fazowych - 6 sztuk.
3. Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia sufitowego – 6 punktów
4. Montaż opraw oświetleniowych - oprawy LED panel 60x60 w ilości 6 szt.
5. Wykonanie wydzielonego zasilania do PPW.
6. Ułożenie nowej instalacji telefonicznej w pokojach /po 1 gnieździe RJ15/ - 4 szt.
7. Ułożenie nowej instalacji sieci logicznej /po 2 gniazda RJ45 w jednej puszce/ - 4 kpl.
8. Wykonanie dedykowanej sieci elektryczne do zasilania komputerów w ilości 2 szt.
9. Wykonanie połączeń wyrównawczych do PPW oraz instalacji C.O.
10. Niezależne zasilanie z rozdzielni do klimatyzacji w ilości 1 szt.
11. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji po remoncie (pomiary elektryczne).

Uwagi:

a/ Wykonanie wszystkich prac elektrycznych należy przeprowadzić w uzgodnieniu z pracownikami urzędu z uwagi na fakt wykonywania prac w trakcie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Żarowie.
b/ Prace elektryczne należy przewidzieć do realizacji równolegle z towarzyszącymi pracami budowlanymi będącymi poza zakresem niniejszego zapytania ofertowego.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: luty 2018.

4. KRYTERIA WYBORU I SPOSOBU OCENY OFERTY :
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena brutto za całość wykonanych usług - waga 100 %

warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia:
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącego złącznikiem do niniejszego zapytania oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub e - mailem na adres p.neczaj@um.zarow.pl, ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.
Termin złożenia oferty do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 15:30.

6. OSOBY DO KONTAKTU:
Piotr Neczaj. tel. 74/ 8580 591 wew. 305

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.01.2018 11:21
Dokument oglądany razy: 317
Nie podlega Ustawie