bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:45 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Zapytanie ofertowe - Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Zgodnie z § 15 pkt 1 oraz § 20 pkt 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, zwracamy się z zapytaniem o cenę:

 1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
 2. Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „WIP - Wiara w Integrację Pokoleniową” tj. osób bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych. Celem treningu jest aktywizacja społeczna uczestników projektu poprzez zwiększenie umiejętności interpersonalnych. Wymiar: 12 godzin dydaktycznych (nie więcej niż 8 godz. dydaktycznych dziennie: 1 godz.=45 min.). Zastrzega się by zajęcia drugiego dnia zakończyły się o godz. 13.00.
 3. Termin realizacji zamówienia: 06.08.2012 r. – 07.08.2012 r.
 4. Cena, kompletność oferty oraz doświadczenie w realizacji działań z zakresu aktywizacji społecznej osób bezrobotnych (min. 2 lata) stanowią kryterium oceny ofert.
 5. Inne istotne warunki zamówienia: Trening powinien zostać przeprowadzony przez wykwalifikowanego w tym zakresie trenera, posiadającego kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu w/w zajęć.

I. Wymagania:

 • Przedłożenie w ofercie programu treningu zawierającego szczegółowy zakres tematyczny z uwzględnieniem celów projektu „WIP”, harmonogram zajęć określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem następujących treści: konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i emocjami, wzmacnianie motywacji w kierunku zmiany oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu treningu tj. dziennik zajęć zawierający listę obecności, raporty i ankiety ewaluacyjne (oczekiwana ewaluacja przed rozpoczęciem szkolenia z zakresu poruszanych zagadnień oraz po), monitoring i ewaluacja postępów uczestników, listy potwierdzające odbiór materiałów merytorycznych, program treningu. Sporządzenie raportu końcowego ze zrealizowanego treningu, ze wskazaniem osiągnięcia celu projektu tj. zwiększenie umiejętności interpersonalnych. Oznaczenie dokumentacji prowadzonych działań, materiałów dydaktycznych, zaświadczeń o ukończeniu treningu oraz pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia (wszystkie oznaczenia powinny zawierać logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo UE z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację o współfinansowaniu (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach PO KL.
 • Zapewnienie materiałów merytorycznych (w formie papierowej) i pomocy dydaktycznych niezbędnych do przyswojenia wiedzy oraz sprzętu dydaktycznego.
 • Zapewnienie całodziennego wyżywienia uczestnikom treningu w formie: śniadanie (dn. 07.08.2012 r.), obiad (dn. 06.08.2012 r. i 07.08.2012 r..), kolacja (dn. 06.08.2012 r.) oraz zorganizowanie poczęstunku podczas przerw: kawa, herbata, zimne napoje, ciastka, owoce.
 • Zapewnienie transportu (autokar/bus klimatyzowany) dla uczestników projektu z Żarowa do
  miejsca przeprowadzenia treningu (i z powrotem). Zastrzega się aby wyjazd odbył się o godz. 8.00 dnia 06.08.2012 r. Natomiast powrót o godz. 15.00. Trening w formie wyjazdowej powinien zostać przeprowadzony w miejscowości woj. dolnośląskiego o walorach turystycznych i uzdrowiskowych. Zastrzega się by odległość z Żarowa do miejsca zorganizowania treningu była nie dłuższa niż 100 km. Zakwaterowanie w pokojach 2-os. w hotelu lub pensjonacie o podwyższonym standardzie z zapewnionym zapleczem rekreacyjnym tj. basen, jacuzzi (z którego uczestnicy będą mogli skorzystać nieodpłatnie w ramach wykonywanej usługi).
 • Zapewnienie ubezpieczenia NNW uczestnikom wyjazdu,
 • Zorganizowanie czasu wolnego – integracyjna kolacja.
 • Zapewnienie odpowiedniej sali szkoleniowej do prowadzenia zajęć, oznaczona zgodnie z wytycznymi projektów w ramach PO KL. Pomieszczenia w których odbywać się będą zajęcia powinny być przygotowane pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp, co należy potwierdzić oświadczeniem, załączonym do oferty.

II. Warunki udziału:

 • O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania zamówienia tj. aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (ważny na 2012 rok), posiada min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w organizowaniu w/w zajęć (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), dysponuje osobami zdolnymi do przeprowadzenia warsztatów (kadra wykwalifikowana w tym zakresie – min. 2 letnia praktyka). W celu wykazania spełnienia warunków udziału do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
 • aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (ważny na 2012 rok) – dopuszcza się kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
 • wykaz wykonanych w tym zakresie zajęć na przestrzeni minionych dwóch lat wraz z potwierdzeniem, że zostały wykonane należycie (np. referencje, rekomendacje, listy intencyjne).
 • wykaz osób przewidzianych do realizacji każdego z warsztatów z min. 2 letnią praktyką w tym zakresie.

Ponadto oferta powinna zawierać szczegółowy program treningu, uwzględniający m. in:

 • zakres programowy treningu, ze szczegółowym rozpisaniem na godziny i uwzględnieniem zorganizowania czasu wolnego (propozycja),
 • zamierzony cel treningu,
 • miejsce zorganizowania treningu,
 1. Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę należy sporządzić na druku „OFERTA” (zał. nr 1)
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”. Ofertę złożyć należy osobiście u zamawiającego (pokój nr 3) lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do OPS).
 2. Termin złożenia oferty.
  Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2012 r. do godz. 15.30.

Ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie o wyborze oferty (04.07.2012 09:19)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.06.2012 13:25
Dokument oglądany razy: 1109
Podlega Ustawie