bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:45 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o przetargu - Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Żarów: Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów
Numer ogłoszenia: 200436 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żarowie , ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.
ń Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz do szkół/ośrodków/placówek i odwóz do domu wraz z zapewnieniem opieki, dzieci niepełnosprawnych na trasie nr I, II, III, IV, V zgodnie z organizacją roku szkolnego w danej szkole/ośrodku/placówce oraz z planem zajęć dzieci, od dnia 03.09.2012r. do dnia 28.06.2013r. na następujących trasach: 1) Trasa Nr 1: Żarów - Przyłęgów - Strzegom (Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Wojska Polskiego 16) - Przyłęgów - Żarów - ok. 30 km Lista z wykazem uczniów dowożonych do szkoły stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. Kurs odbywa się codziennie, od poniedziałku do piątku. 2) Trasa Nr 2: Kruków (ul. Spółdzielcza 19) - Pyszczyn 12/4 - Imbramowice (ul. Żarowska 45) - Gołaszyce 6 - Mrowiny (ul. Zamkowa 4f, ul. Sportowa 15/4) - Żarów (ul. Mickiewicza 1/4, ul. Armii Krajowej 4/5, 49/8, 50/1, ul. Mieszka I 8/4, ul. Mickiewicza 1/4, ul. Zamkowa 11/2, ul. Cicha 5/2, ul. Wiosenna 13) - Wierzbna (ul. Pankowicka 19, ul. Pankowicka 1) - Świdnica (ul. Słobódzkiego 28, ul. Jagiellońska 27, Galla Anonima 1) - Wierzbna - Żarów - Mrowiny - Gołaszyce - Imbramowice - Pyszczyn - Kruków - ok. 80 km (ze względu na plan zajęć dzieci dopuszcza się podzielenie trasy lub powtórzenie poszczególnych jej etapów, zamawiający potraktuje to jak dodatkową trasę, a sposób zapłaty będzie analogiczny jak w przypadku pozostałych tras, tj. dowóz i odwóz dziecka z miejsca zamieszkania do palcówki i z powrotem) Lista z wykazem uczniów dowożonych do szkół, ośrodków, placówek stanowi załącznik Nr 7 do SWIZ. Kurs odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku. 3) Trasa nr 3: Siedlimowice 3 - Kruków (ul. Spółdzielcza 2) - Żarów (ul. Mickiewicza 5/8) - Świdnica (ul. Słobódzkiego 28) - Żarów - Kruków - Siedlimowice - ok. 55 km Lista z wykazem uczniów dowożonych do szkół, ośrodków, placówek stanowi załącznik Nr 8 do SWIZ. Kurs odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku. 4) Trasa Nr 4: Żarów - Nowe Siodło (Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73 A) - Żarów - ok. 110 km. Lista z wykazem uczniów dowożonych do ośrodka stanowi załącznik nr 9 do SWIZ. Dzieci należy odwieźć z miejsca zamieszkania do ośrodka w poniedziałek i odebrać w piątek. 5) Trasa nr 5: Mielęcin - Żarów (Gimnazjum ul. Piastowska 10) - Mielęcin - ok. 12 km Lista z wykazem uczniów dowożonych do gimnazjum stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Kurs odbywa się średnio trzy/cztery razy w tygodniu, zgodnie z planem zajęć dzieci..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7, 60.13.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże licencje na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi transportu osób niepełnosprawnych (realizowanych w sposób ciągły) o wartości min. 40.000,00 zł, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania usługi.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
c) Wykonawca dysponuje min. 4 pojazdami dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ważne badania techniczne), przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (należy przedłożyć odpowiednią homologację,a w przypadku jej braku opinię rzeczoznawcy, stwierdzającą przystosowanie pojazdu wraz z informacją o podstawie dysponowania tym zasobem), wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, a w przypadku pojazdów przewożących dzieci niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich dodatkowo pasy bezpieczeństwa biodrowo - barkowe, przednie i tylne uchwyty mocujące wózek inwalidzki do podłoża, windę lub najazd/rampa. Ponadto Wykonawca wykaże, że dysponuje w tym taborze dwoma pojazdami umożliwiającymi przewóz jednorazowo co najmniej trojga dzieci na wózkach inwalidzkich nieskładanych wraz z rodzicami lub opiekunami.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego oraz osoby które będą pełnić funkcję opiekuna wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - na wartość nie mniejszą niż kwota 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- koncesję, zezwolenie lub licencję
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełnione i zaakceptowane załączniki do SIWZ wraz z wymaganymi dokumentami, wynikającymi z treści SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowa zostanie aneksowana w przypadku zmiany liczby dzieci lub zmiany trasy wynikającej ze zmiany rozkładu zajęć, miejsca nauki lub zamieszkania ucznia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.zarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów (pokój nr 8).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów, (Biuro Obsługi Klienta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.06.2012 08:48)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.06.2012 14:45
Dokument oglądany razy: 1134
Podlega Ustawie