bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 23.11.2017 11:06 z powodu:

Zamawiający odstąpił od realizacji prac

Wykonanie zabiegów na drzewostanie znajdującym się na terenach nieruchomości będących własnością Gminy

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania zabiegów na drzewostanie znajdującym się na terenach nieruchomości będących własnością Gminy.

Wyszczególnienie przewidzianych prac wraz z ich lokalizacją znajduje się w załączonym druku ofertowym.

Termin wykonania prac – do dnia 10 stycznia 2018 r.
Płatność za wykonanie usługi – 30 dni od dnia złożenia poprawnie wystawionej faktury.
Informacje cenową (oferta wraz z wykazem prac i wyceną) proszę złożyć do dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 15.30 do Urzędu Miejskiego w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta lub przesłać pocztą elektroniczną na adres p.weiland@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zakupu pozyskanego przy wycince drzewa. Wartość pozyskanego drzewa wyceniono na kwotę 993,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości 8 % co daje brutto 1.072,44 zł (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt dwa złote 44/100).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu prac w przypadku, gdy wysokość najtańszej oferty przewyższy środki zarezerwowane w budżecie na realizację zadania.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 22.11.2017 19:32
Dokument oglądany razy: 341
Nie podlega Ustawie