bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:44 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o konkursie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok,


Burmistrz Miasta Żarów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pn.:

„Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny” – dotacja wynosi 35.000 zł.

Opis zadania:
Organizacja wypoczynku, o którym mowa powinna odbyć się w okresie wakacyjnym 2012r. (lipiec – sierpień). Wypoczynek powinien zawierać program profilaktyczny lub terapeutyczny dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży szkolnej. Beneficjentami zadania są: dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Żarów.
Zajęcia zorganizowane mają być zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997r., Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).
W ramach zadania zrealizowane mają być:
1. Pięć turnusów półkolonii w okresie wakacyjnym każdy po 5 dni roboczych, minimum osiem godzin dziennie dla dzieci i młodzieży w wieku od lat 7 (po pierwszej klasie szkoły podstawowej) do lat 15, z terenu Gminy Żarów.
Realizacja trzech turnusów odbędzie się na terenie szkół w Żarowie dla dzieci i młodzieży z miasta Żarów oraz realizacja pozostałych dwóch na terenie szkół podstawowych w Imbramowicach oraz w Zastrużu dla dzieci i młodzieży z gminy Żarów, z miejscowości wiejskich.
Każdy z turnusów obejmuje minimum czterdziestoosobową grupę dzieci/młodzieży, której należy zapewnić atrakcyjny program półkolonii wraz z realizacją programu profilaktyki i uzależnień, właściwą opiekę i warunki bezpieczeństwa, racjonalne wyżywienie w czasie trwania półkolonii.
2. Wypoczynek „gry i zabawy” dla dzieci w wieku szkolnym, klasy 0-3, w grupie minimum piętnastoosobowej, której należy zapewnić atrakcyjny program wraz z realizacją programu profilaktyki i uzależnień, właściwą opiekę i warunki bezpieczeństwa. Zajęcia muszą się odbywać w dni robocze, minimum cztery godziny dziennie.
Realizacja zadania odbędzie się na terenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów.
3. Wypoczynek „na sportowo” dla dzieci i młodzieży ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, w grupie minimum dwudziestoosobowej, której należy zapewnić atrakcyjny program wraz z realizacją programu profilaktyki i uzależnień, właściwą opiekę i warunki bezpieczeństwa.
Zajęcia muszą się odbywać w dni robocze, minimum cztery godziny dziennie.
Realizacja zadania odbędzie się na terenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz obiektach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Żarów.
Cele zadania:
1. Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Zapewnianie bezpiecznych warunków wypoczynku oraz właściwej opieki wychowawczej i specjalistycznej.
3. Organizacja szkoleń i zadań profilaktycznych dla mieszkańców z terenu Gminy Żarów.
4. Realizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z bogatą ofertą turystyczno-krajoznawczą.
5. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.
Zasady przyznania dotacji:
1. W konkursie mogą brać udział organizacje i podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), realizujące zadania statutowe w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzające realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Żarów.
2. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert. 3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6 poz. 25). 5. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.
Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być wykonane w 2012 roku (lipiec - sierpień). Szczegółowy termin będzie określony w umowie z wybranym podmiotem. 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców gminy Żarów.
3. Dotacja udzielona na realizację powyższego zadania nie może być wykorzystana na:
a) remonty budynków,
b) zadania i zakupy inwestycyjne,
c) działalność polityczną lub religijną,
d) pokrycie deficytu realizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
e) pokrycie kosztów utrzymania siedziby podmiotów.
Termin i warunki składania ofert:
1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 11 czerwca 2012 roku do godz. 15:30 z adnotacją ”KONKURS – nazwa zadania publicznego” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną. 2. Oferty złożone na innych drukach niż określone w ww. rozporządzeniu, niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. 4. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, z którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa, b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011, c) statut podmiotu, d) oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, e) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie oraz gwarancję, f) oświadczenie oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
6. Dopuszczalne jest złożenie przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oferty wspólnej, zgodnie z art. 14 ww ustawy.


Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 2. Powołana przez Burmistrza Miasta Żarów komisja konkursowa, na podstawie regulaminu pracy komisji konkursowej dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:
a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie; b) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
c) zasięg oraz dostępność dla mieszkańców gminy;
d) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;
e) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania publicznego,
f) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
g) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
h) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3. Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Miasta Żarów, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
5. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.
Informacja o zadaniach publicznych zrealizowanych w 2011 roku w ramach organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
W roku 2011 zorganizowany został wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z gminy Żarów, w którym realizowany był program profilaktyczny. Wysokość środków przekazanych na realizację zadania w roku 2011 - 60.000 zł. Koszt całkowity realizacji zadania - 85.000 zł.
Postanowienia końcowe:
1. Burmistrz Miasta Żarów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadań, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy oferentem a Gminą Żarów. 3. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy. 4. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udziela Agnieszka Szykowna, tel.74 8580591 wew. 363. 5. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2010r. Nr 6, poz. 25).

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 18.05.2012 22:33
Dokument oglądany razy: 1074
Podlega Ustawie