bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:44 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o III przetargu - działki budowlane w Zastrużu

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zastrużu, gmina Żarów pod zabudowę jednorodzinną.

Nr działki

Pow.
w m
2

Nr KW

Forma oddania nieruchomości

Cena wywoławcza

Wys. wadium

Godz. rozpocz.

63/4

1836

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

35.000 zł

3.500 zł

9 00

63/5

1778

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

34.000 zł

3.400 zł

9 05

63/6

1764

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

34.000 zł

3.400 zł

9 10

63/7

1753

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

34.000 zł

3.400 zł

9 15

63/8

1747

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

33.000 zł

3.300 zł

9 20

63/9

1741

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

30.000 zł

3.000 zł

9 25

63/11

1732

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

30.000 zł

3.000 zł

9 30

63/12

1724

SW1S/00026760/9

Sprzedaż na własność

30.000 zł

3.000 zł

9 35

Przez działki nr 63/9 i 63/11 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia (w rogu działki).

 1. Przetargi odbędą się w dniu 14 czerwca 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 11 czerwca 2012r. włącznie.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
 6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 902,73 zł za każdą działkę oraz kosztów notarialnych. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol A.1.MN.
 8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
 9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
  W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.05.2012 21:16
Dokument oglądany razy: 939
Podlega Ustawie