bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:44 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o II przetargu - nieruchomość budynkowa w Bożanowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ położonej w Bożanowie

Numer działki – 119/3, 119/6
Powierzchnia – 1800, 100 m/kw
Numer KW – SW1S/00019037/0
Forma oddania – sprzedaż na własność
Cena wywoławcza – 80000zł
Wysokość wadium – 8000zł
Godz. rozpoczęcia - 9:00

Zbywana nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 185,46 m2

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 11 czerwca 2012r. włącznie.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
 6. Zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów wyceny nieruchomości oraz kosztów notarialnych.
  W miejscowym planie zagospodarowania działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności lub usługową MN/U oraz tereny zieleni leśnej ZL 1.
 8. Ogłoszenie o przetargu oraz zdjęcia umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
 9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew.  301 lub 339 do dnia przetargu.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
  W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.05.2012 21:06
Dokument oglądany razy: 905
Podlega Ustawie