bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żarowie przy ulicy Talowskiego przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Lp.

Nr działki

Pow. łączna
w
ha

Nr KW

Forma oddania nieruchomości/opis

Cena wywoławcza

Wys. wadium

Godz. rozpocz.

1.

997/4
1063/4

2,3516 ha

SW1S/00080418/3
SW1S/00081020/3

Sprzedaż na własność

989.000 zł

98.900 zł

9 00

2.

996/3
997/2

995/5

1,6105 ha

SW1S/00081270/0
SW1S/00080418/3

SW1S/00080496/3

Sprzedaż na własność

677.000 zł

67.700 zł

9 15

3.

995/6
988/1

0,8631 ha

SW1S/00080496/3
SW1S/00081019/3

Sprzedaż na własność

363.000 zł

36.300 zł

9 30

1. Przetargi odbędą się 05 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 w godzinach podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 01 grudnia 2017r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (1% ceny wywoławczej postąpienia).
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 615 zł za jedną działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za jedną działkę oraz kosztów notarialnych.
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową symbol P/U.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.09.2017 09:23
Dokument oglądany razy: 431
Podlega Ustawie