bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 29.09.2017 09:20 z powodu:

Burmistrz Miasta Żarów w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U2016.2147) o d w o ł u j e ogłoszony na dzień 21 listopada 2017 r. na godz. 9 30 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej Żarowie obejmującej działkę nr 988/1, 995/5, 995/6, 995/7, 996/3, 997/2, 997/4 i 1063/4 (KW Nr SW1S/00091019/3, SW1S/00080496/3, SW1S/00081270/0, SW1S/00080418/3 i SW1S/00081020/3) z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów na cele produkcyjno-usługowe (P/U). Cena wywoławcza wynosiła 2.050.000 zł, natomiast wadium 205.000 zł.

Odwołanie przetargu spowodowane zostało zmianą koncepcji zagospodarowania terenu.
Warunkami przetargu było:
1. Wpłacenie na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie najpóźniej do dnia 17 listopada 2017r. wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

2. Zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia.

3. Utrata wadium w przypadku uchylania się przez osobę, która wygra przetarg o d zawarcia umowy sprzedaży.

4. Ważność przetargu w przypadku zaoferowania ceny o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Poniesienie przez nabywcę kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych.

Wszystkich zainteresowanych tą nieruchomością przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żarowie przy ulicy Talowskiego przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową P/U

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Nr działki

Pow. łączna

w m2

Nr KW

Forma oddania nieruchomości/opis

Cena wywoławcza

Wys. wadium

Godz. rozpocz.

988/1
995/5

995/6
995/7
996/3
997/2
997/4
1063/4

 

 

48.508

SW1S/00081019/3
SW1S/00080496/3
SW1S/00080496/3
SW1S/00080496/3
SW1S/00081270/0
SW1S/00080418/3
SW1S/00080418/3
SW1S/00081020/3

 

 

Sprzedaż na własność

 

 

2.050.000 zł

 

 

205.000 zł

 

 

9 30

1. Przetarg odbędzie się 21 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 w godzinie podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 17 listopada 2017r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (1% ceny wywoławczej postąpienia).
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 4.920 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 1.450 zł oraz kosztów notarialnych.
8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową symbol P/U.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 14.09.2017 15:13
Dokument oglądany razy: 352
Podlega Ustawie