bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie zjazdu na boisko oraz chodnika wzdłuż boiska w Zastrużu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie zjazdu na boisko oraz chodnika wzdłuż boiska na powierzchni 90 m2 z kostki szarej „8”.
Inwestor dostarczy 5 palet kostki szarej „8” i 1 paletę krawężnika.
Pozostałe materiały po stronie Wykonawcy.
W załączeniu szkic lokalizacji.

3. Termin realizacji zamówienia:
do 05.09.2016r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- najniższa cena brutto za wykonanie usługi - kpl - waga 100 %

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej
b) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub e- mailem na adres j.walichnowska@um.zarow.pl, ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.
c) Termin złożenia oferty do dnia 20 lipca 2016 r. do godz. 15:00.

6. Osoby do kontaktu:
Joanna Walichnowska, Kierownik Referatu Inwestycji i Dróg, tel. /74/ 8580 591 wew. 305

Ogłoszenia:

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.07.2016 13:11)
  2. Rozeznanie cenowe (27.07.2016 13:19)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 14.07.2016 14:40
Dokument oglądany razy: 641
Nie podlega Ustawie