bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie chodnika w Pożarzysku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie chodnika z kostki szarej „8” i kostki czerwonej „8” na powierzchni 80 m2 oraz przykryciem rowu na powierzchni 60 mb wraz z 10 mb rury wzmacniającej
wykonanie w drodze 2 studni z przykanalikami
wykonanie 2 studni rewizyjnych

Inwestor dostarczy 3 palety kostki szarej „8” oraz 3 palety kostki czerwonej „8”.
Pozostałe materiały po stronie Wykonawcy.

W załączeniu szkic lokalizacji.

3. Termin realizacji zamówienia
do 05.09.2016r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- najniższa cena brutto za wykonanie usługi - kpl - waga 100 %

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej
b) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub e- mailem na adres j.walichnowska@um.zarow.pl, ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.
c) Termin złożenia oferty do dnia 20 lipca 2016 r. do godz. 15:00.

6. Osoby do kontaktu:
Joanna Walichnowska, Kierownik Referatu Inwestycji i Dróg, tel. /74/ 8580 591 wew. 305

Ogłoszenia:

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.07.2016 13:17)
  2. Rozeznanie cenowe (27.07.2016 13:28)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 14.07.2016 14:35
Dokument oglądany razy: 551
Nie podlega Ustawie