bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy Piastowskiej w Żarowie przeznaczonych pod budowę garażu

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Forma oddania nieruchomości/opis

Cena wywoławcza

Wys. wadium

Godz. rozpocz.

750/5

19

SW1S/00027908/6

Sprzedaż na własność

2.500 zł

250 zł

9 00

750/7

19

SW1S/00027908/6

Sprzedaż na własność

2.500 zł

250 zł

9 05

750/8

19

SW1S/00027908/6

Sprzedaż na własność

2.500 zł

250 zł

9 10

 1. Przetargi odbędą się w dniu 26 lipca 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 w godzinach podanych w tabeli.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 22 lipca 2016r. włącznie.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
 6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.407,50 zł za każdą działkę, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł za każdą działkę oraz kosztów notarialnych.
 8. W miejscowym planie zagospodarowania działki posiadają funkcję terenów obsługi komunikacji samochodowej (miejsca postojowe, garaże) – symbol C.29 Ks.
 9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
 10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia 06 maja 2016r.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
  W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
 13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 14. Postąpienie wynosi 50 zł.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.06.2016 12:29
Dokument oglądany razy: 600
Podlega Ustawie