bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:42 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Nabór na opiekuna dla dzieci w wiejskich świetlicach środowiskowych Gminy Żarów

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie  ogłasza nabór na opiekuna dla dzieci w wiejskich świetlicach środowiskowych Gminy Żarów

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacj
  • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (np. odbyta praktyka studencka.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie organizacji zajęć dzieciom
  • samodzielne prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  • zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zawierających treści profilaktyczne dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. kopię dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
  3. oświadczenie o niekaralności,
  4. ofertę zawierająca stawkę za godzinę zegarową zrealizowanych zajęć (wzór oferty w załączeniu)
  5. list motywacyjny
  6. przedłożenie własnej koncepcji zajęć świetlicowych, z uwzględnieniem nowatorskich pomysłów i wskazaniem na ilu świetlicach jest Pan/Pani w stanie zrealizować przedmiotową usługę
 5. Warunki współpracy: umowa cywilno - prawna
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „OPIEKUN DLA DZIECI” do dnia 04.01.2012 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Dopuszcza się przesłanie dokumentów mailem, zastrzegając przy tym by był to scan w/w dokumentów – e-mail: pik_zarow@um.zarow.pl. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie oraz na stronie internetowej.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926) ” .

Załącznik Nr 1
OFERTA CENOWA
opiekun świetlicy

1. Wykonawca
Imię i nazwisko: ...................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................
Nr Telefonu: ...........................................................................................................
PESEL: .....................................................................................................................
NIP: ..........................................................................................................................
Nr rachunku bankowego: ....................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cena brutto: ...................................... zł/ za 1 godzinę przeprowadzonych zajęć

....................................., dnia ....................... ....................................................
podpis osoby upoważnionej

Ogłoszenia:

 1. Wyniki konkursu (09.01.2012 15:25)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.12.2011 15:05
Dokument oglądany razy: 1113
Nie podlega Ustawie