bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.11.2015 15:46, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana terminu przyjmowania ofert

Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny)

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Odpowiedzi na pytania wykonawców + zmiany do SIWZ

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

dot. Zamówienia publicznego nr GCKiS.271.1.2015
„Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny) obejmująca 3 zdania pn.:
Zadanie 1 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie,
Zadanie 2 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie,
Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach.”

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ i na podstawie art. 12a cytowanej ustawy przedłuża termin składania ofert:
1)

Miejsce w którym znajduje się zmieniony tekst

w SIWZ jest

w SIWZ powinno być

CZĘŚĆ III Warunki udziału w postępowaniu

Pkt 21.1.2

Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony dla Zadania 1 lub Zadania 2 lub Zadania 3 jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

- co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na przebudowie, budynków użyteczności publicznej o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (każda z robót),

Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony dla Zadania 1 lub Zadania 2 lub Zadania 3 jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

- co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie pomieszczeń o charakterze podobnym jak zakres zamówienia i o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (każda z robót)

Załącznik nr 9 do SIWZ

Wykaz Robót

Pkt 2.1.

Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony dla Zadania 1 lub Zadania 2 lub Zadania 3 jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

- co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na przebudowie, budynków użyteczności publicznej o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (każda z robót),

Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony dla Zadania 1 lub Zadania 2 lub Zadania 3 jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

- co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie pomieszczeń o charakterze podobnym jak zakres zamówienia i o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (każda z robót)

Strona tytułowa SIWZ oraz wszystkie miejsca w SIWZ gdzie występują te daty

09.12.2015 r., godz. 10:00

09.12.2015 r., godz. 10:15

15.12.2015 r., godz. 10:00

15.12.2015 r., godz. 10:15

2) Usuwa się punkt 53.10 SIWZ.
3) Usuwa się zapis „ UWAGA!!! W wykazie sprzętu brak schodołazu – należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty” w punkcie 8.2 SIWZ Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach, pkt 7
4) Ze względu na dużą liczbę zapytań do przedmiotowego postępowania zmienia się załączniki do SIWZ Przedmiary robót dla świetlic Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny (wszystkie branże) i zastępuje się je nowymi.
2. Z uwagi na fakt, że w/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i
3 Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami )do Zamawiającego zostały wniesione pytania Wykonawców, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) oraz art. 38 ust 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi.:
Zadanie 1 „Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie”

Pytanie 1 W przedmiarze brak jest przesunięcia otworu drzwiowego w osi 4. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 2 W przedmiarze brak jest zamurowania okien w osi 3 i osi G. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 3 W przedmiarze brak jest wykucia bruzd pod montaż nadproży. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 4 Czy w wycenie należy ująć wyposażenie technologiczne świetlicy? Jeżeli tak, to jakie?
Odpowiedź:
Nie należy.
Pytanie 5 Przyjęta w pozycji 18 przedmiaru robót budowlanych ilość robót jest za mała - powinna wynosić około 38 m3 (tyle ile poz. 15). Proszę o korektę pozycji 18 przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 6 Proszę podać jakie obróbki należy wycenić w poz. 19 i 20 przedmiaru robót?
Odpowiedź:
Należy wycenić wiatrownice na dachu nad łazienkami w wyniku wykonania docieplenia budynku trzeba wykonać obróbki przykrywające styropian na elewacji.
Pytanie 7 W przedmiarze brak jest demontażu istniejącej stolarki drzwiowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 8 W przedmiarze brak jest montażu drzwi wejściowych z naświetlem w osi G. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Są uwzględnione w pozycji 24 (stary przedmiar) a teraz w pozycji 26 (nowy przedmiar).
Pytanie 9 W przedmiarze brak jest robót związanych z zagruntowaniem ścian pod tynki. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Należy przyjąć wszystkie prace konieczne do prawidłowego wykonania tynku i uwzględnić je w cenie za 1m2
Pytanie 10 W przedmiarze brak jest robót związanych z demontażem i odtworzeniem części dachu nad sanitariatem. Proszę o uwzględnienie w przedmiarze.
Odpowiedź:
Na tym etapie nie przewiduje się demontażu dachu.
Pytanie 11 W przedmiarze brak jest wymiany klapy drewnianej zakrywającej wejście do pomieszczeń z wodomierzem w pom. 0.06. Proszę o uwzględnienie. Jak ma wyglądać ta klapa – proszę podać szczegóły.
Odpowiedź:
Klapa powinna być wykonana z drewna i lakierowana, dokładny wymiar klapy należy zdjąć z natury, teraz przyjmuje się wymiar w rzucie 100x220cm. Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 12 W przedmiarze brak jest wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach wraz z montażem zaworów wyciągowych w suficie podwieszanym. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 13 W przedmiarze brak jest robót związanych z obudową pionów kanalizacyjnych płytą G-K. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 14 W przedmiarze brak jest robót związanych z wykonaniem opaski z kostki betonowej wokół budynku. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Roboty po stronie inwestora.
Pytanie 15 W przedmiarze brak jest wykonania pochylni i podestu przy wejściu do pomieszczenia 0.06. Proszę o uwzględnienie. Proszę podać szczegóły dotyczące wykonania tej pochylni.
Odpowiedź:
Ze względu na wyniesienie na wys. 5cm podestu przy wejściu do budynku element ten jest zaprojektowany jako powierzchnia utwardzona z kostki betonowej i tworzy ciągłość z chodnikiem.
Pytanie 16 W poz. 30 przedmiaru robót uwzględniono za małą liczbę płytek ściennych. Według naszych obliczeń obmiar tej pozycji powinien wynosić ok. 58 m2. Proszę o korektę obmiaru tej pozycji.
Odpowiedź:
UWZGLĘDNIONO, przy czym należy pamiętać, że kuchnia jest wyłączona z prac; wszelkie prace dotyczące kuchni po stronie inwestora.
Pytanie 17 W których pomieszczeniach należy wykonać lamperię na ścianach?
Odpowiedź:
Nie ma takich pomieszczeń.
Pytanie 18 Czy w wycenie należy przewidzieć wykonanie sceny wraz ze schodami? Jeżeli tak proszę podać szczegóły dotyczące wykonania tych schodów i sceny.
Odpowiedź:
Tak, schody murowane wykończone gresem, scena- na istniejące deski nabić płytę osb 24mm, a na niej wykonać posadzkę z gresu na kleju elastycznym.
Pytanie 19 Czy w wycenie należy ująć montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w sanitariacie? Jeżeli tak, to w jakim wykonaniu i jakie?
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 20 W przedmiarze brak jest prac związanych z demontażem i ponownym montażem (ewentualną wymianą na nowe) rynien i rur spustowych przy wykonywaniu ocieplenia. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono.
Pytanie 21 W przedmiarze brak jest robót związanych z montażem luster nad umywalkami. Proszę o uzupełnienie oraz podanie wymiarów tych luster.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 22 W przedmiarze brak jest robót związanych z montażem wycieraczek zewnętrznych. Proszę o uzupełnienie oraz podanie wymiarów wycieraczek.
Odpowiedź:
Po stronie inwestora.
Pytanie 23 W przedmiarze brak jest wykonania izolacji folii w płynie. Proszę o uzupełnienie oraz podanie w których pomieszczeniach należy zastosować ww. izolację.
Odpowiedź:
Według uznania wykonawcy.
Pytanie 24 Proszę o informację w jakiej technologii należy zrealizować schody do pomieszczenia 0.07 – według przedmiaru są to schody stalowo-drewniane według dokumentacji murowano-betonowe.
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją schody zewnętrzne należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, nie są to schody stalowo- drewniane.
Pytanie 25 W przedmiarze brak jest demontażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono- demontaż parapetów zewnętrznych – wewnętrzne zostają
Pytanie 26 W przedmiarze brak jest obłożenia schodów zewnętrznych płytkami gres. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono.
Pytanie 27 W przedmiarze brak jest wykonania balustrad schodowych na schodach zewnętrznych. Proszę o uzupełnienie. Z czego mają być wykonane te balustrady.
Odpowiedź:
Balustrady wykonać ażurowe ze stali czarnej malowanej na kolor szary. Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 28 W przedmiarze brak jest montażu podgrzewaczy wody. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono.
Pytanie 29 Czy we wszystkich pomieszczeniach parteru oprócz pomieszczenia 0.07 należy przyjąć, że płytki gres będą klejone do istniejącej wylewki betonowej, czy należy przewidzieć wyrównanie istniejącej wylewki?
Odpowiedź:
Płytki gres będą klejone do istniejącej wylewki betonowej za wyjątkiem pomieszczenia 07- sali głównej oraz 05- kuchni.
Pytanie 30 W pom. 0.07 przewidziano rozbiórkę istniejącej podłogi z desek i legarów oraz wykonanie nowej posadzki. W przedmiarze przyjęto że na warstwie styropianu zostanie wykonana warstwa samopoziomująca o łącznej gr. 7 mm. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej min. grubość posadzki na warstwie styropianu powinna wynosić 4 cm i powinna być zbrojona przeciwskurczowo siatkami stalowymi. Pod płytki nie ma potrzeby wykonywania wylewki samopoziomującej. Proszę o wprowadzenie stosownych zmian do przedmiaru robót, aby nową posadzkę można było wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 31 Jaką grubość styropianu należy przyjąć w poz. 36 przedmiaru robót?
Odpowiedź:
Grubość 15 cm na elewacji
Pytanie 32 Które elementy drewniane należy poddać impregnacji przy pomocy preparatu Fobos? Proszę o podanie ilości i wielkości przekrojów.
Odpowiedź:
Według uznania wykonawcy.
Pytanie 33 Czego dotyczy pozycja 42 przedmiaru robót? Co należy w nie wycenić?
Odpowiedź:
Poz. 42 (stary przedmiar) teraz poz. 60 (nowy przedmiar) dotyczy wykorytowania terenu pod wykonanie podbudowy pod bruk.
Pytanie 34 Czy w wycenie należy przewidzieć jakieś prace związane ze schodami na piętro?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 35 W przedmiarze brak jest ułożenia foli kubełkowej wokół ścian fundamentowych budynku. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Cenę folii kubełkowej należy doliczyć do izolacji przeciwwilgociowych
Pytanie 36 W przedmiarze brak jest montażu wentylatorów w pomieszczeniach sanitariatów. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono.
Pytanie 37 Proszę o określenie jakie przewody należy wycenić w poz. 24 i 25 przedmiaru robót elektrycznych.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 38 W przedmiarze brak jest robót związanych z wykonaniem połączeń wyrównawczych w obiekcie wraz z montażem szyn wyrównawczych. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 39 W przedmiarze robót elektrycznych uwzględniono łącznie 63 oprawy (poz. 32-39). Według dokumentacji opraw łącznie jest 66 szt. Proszę o uwzględnienie brakujących opraw w przedmiarze.
Odpowiedź:
Uwzględniono.
Pytanie 40 Proszę podać moc opraw typu kinkiet które mają być zamontowane na ścianach w pom. 0.07.
Odpowiedź:
Uwzględniono.

Zadanie 2 „Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie”

Pytanie 41 Czy okna podlegają wymianie?
Odpowiedź:
NIE.
Pytanie 42 Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi zewnętrzne? Proszę o dołączenie do dokumentacji rysunku w/w drzwi (czy mają być pełne, z szybami, itd.). Czy należy wycenić tylko jedne czy 2 pary drzwi zewnętrznych?
Odpowiedź:
Należy wycenić 2 pary drzwi zewnętrznych- drzwi pełne spełniające obowiązujące wymagania.
Pytanie 43 Czy nowe ściany mają być wykonane z GK jak w opisie projektu czy mają być murowane jak w przedmiarze robót?
Odpowiedź:
Jak w przedmiarze robót.
Pytanie 44 Czy należy wycenić parapety wewnętrzne, z jakiego materiału?
Odpowiedź:
NIE
Pytanie 45 Czy należy wycenić wycieraczki , jaka wielkość, materiał?
Odpowiedź:
Po stronie inwestora.
Pytanie 46 Czy należy wycenić opaskę wokół budynku na szer. 50cm?
Odpowiedź:
Po stronie inwestora.
Pytanie 47 Czy należy wycenić folie w płynie w łazienkach?
Odpowiedź:
Według uznania.
Pytanie 48 Czy należy wycenić tynk strukturalny 2 mm czy 3mm?
Odpowiedź:
2 mm.
Pytanie 49 Co z wyposażeniem świetlicy – czy należy wycenić? Jeżeli tak proszę podać ilości, materiał, itd.
Odpowiedź:
Nie należy wyceniać.
Pytanie 50 Czy nowe warstwy posadzki P1 odnoszą się tylko do pomieszczenia Sali głównej jak w przedmiarze? Co z resztą pomieszczeń – jest tylko skucie starych i położenie nowych kafli?
Odpowiedź:
Za wyjątkiem pomieszczeń 02, 05, 08, 09 położyć kafle na istniejącą betonową posadzkę.
Pytanie 51 Opisane warstwy posadzki P1 na rysunkach są inne niż przyjęte w przedmiarze robót. Które przyjąć do wyceny?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem na rysunku. W przedmiarze poprawiono
Pytanie 52 Co z wentylacją grawitacyjna w pomieszczeniu Sali, czy jest istniejąca czy należy wykonać nowe kominy wentylacyjne?\
Odpowiedź:
Istniejąca.
Pytanie 53 Czy należy wycenić wykonanie schodów z pustaków w Sali głównej?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 54 Czy należy wycenić wykonanie nowych nadproży zgodnie z rysunkiem K- rzut przyziemia- projekt przebudowy ?
Odpowiedź:
Tak. W przedmiarze poprawiono
Pytanie 55 Czy należy wycenić drzwi do pomieszczeń 05 i 07 (0,8x2,05)- brak w przedmiarze?
Odpowiedź:
Tak. W przedmiarze poprawiono
Pytanie 56 W projekcie jest przyjęty marmolit do wysokości 1,2m na ścianach w Sali głównej ( ok. 73m2) – w przedmiarze przyjęta jest lamperia w ilości 175m2. Co należy wycenić i w jakiej ilości?
Odpowiedź:
W przedmiarze poprawiono.
Pytanie 57 Ze względu na duże zawilgocenie ścian zewnętrznych - czy Inwestor przewiduję wykonanie jakiejś izolacji pionowej, poziomej, osuszanie tych ścian?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 58 Czy należy uwzględnić wykonanie sufitu podwieszanego z GK jak przewiduje to projekt – czy lampy należy wieszać na istniejącym suficie.?
Odpowiedź:
Nie przewiduje się wykonania sufitu podwieszanego z GK, tylko tynk – zgodnie z opisem na rysunku.
Pytanie 59 Czy należy wycenić wykonanie nowych warstw dachu (styropapy + papy) jak na rysunkach
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 60 Czy uwzględniać w wycenie montaż luster i uchwytów dla niepełnosprawnych w łazience
Odpowiedź:
TAK- uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 61 Czy Wykonawca może zmieniać, modyfikować przedmiar robót jeżeli uzna że czegoś w nim brakuję lub obmiar się nie zgadza?
Odpowiedź:
W związku z licznymi pytaniami Zamawiający zamieszcza nowe poprawione przedmiary robót. W związku z powyższym przy kalkulacji ceny ofertowej należy posiłkować się przedmiotowymi przedmiarami. Zamawiający nie zezwala na jakiekolwiek zmiany w przedmiarach. W przypadku niezgodności z projektem dodatkowe rzeczy należy ująć w cenie ofertowej.
Pytanie 62 Czy Zamawiający dopuszcza zapłatę za wykonane prace fakturami częściowymi czy tylko jedną fakturą końcową?
Odpowiedź:
Jedną fakturą końcową.
Pytanie 63 W przedmiarze brak jest demontażu istniejącej stolarki drzwiowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono. W przedmiarze poprawiono
Pytanie 64 W przedmiarze brak jest prac związanych z demontażem starych rynien i rur spustowych przy wykonywaniu ocieplenia. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono. W przedmiarze poprawiono.
Pytanie 65 W przedmiarze brak jest demontażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Parapety wewnętrzne pozostają bez zmian, zewnętrzne uwzględniono w uzupełnionym przedmiarze. W przedmiarze poprawiono

Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach”

Pytanie 66 W przedmiarze brak jest przesunięcia otworu drzwiowego do pom. 0.06. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono.
Pytanie 67 W przedmiarze brak jest wykucia bruzd pod montaż nadproży. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono.
Pytanie 68 W przedmiarze brak jest robót związanych z poszerzeniem otworów do pom. 0.04 i 0.03. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono.
Pytanie 69 W przedmiarze występuje za mała liczba nadproży do ułożenia – powinno być 27 mb. Proszę o korektę obmiaru poz. 7.
Odpowiedź:
Uwzględniono. W przedmiarze poprawiono na ścianę gr 50 cm po 4 szt , na ścianę gr 25 cm po 2 szt
Pytanie 70 Czy w wycenie należy ująć wyposażenie technologiczne świetlicy? Jeżeli tak, to jakie?
Odpowiedź:
NIE.
Pytanie 71 W przedmiarze brak jest demontażu istniejącej stolarki drzwiowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono.
Pytanie 72 W przedmiarze brak jest montażu drzwi wejściowych dwuskrzydłowych w osi 5. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono.
Pytanie 73 W przedmiarze brak jest robót związanych z zagruntowaniem ścian pod tynki. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Według uznania wykonawcy.
Pytanie 74 Proszę podać parametry techniczne schodołazu, który ma być zamontowany na schodach zewnętrznych.
Odpowiedź:
Zapewnienie po stronie inwestora.
Pytanie 75 W przedmiarze brak jest robót związanych z wykopem, zasypaniem i wywozem ziemi przy wykonywaniu nowych schodów zewnętrznych. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono. W przedmiarze poprawiono
Pytanie 76 Czy w wycenie należy przewidzieć wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych oraz ścian fundamentowych pod schody zewnętrzne. Jeżeli tak, to z czego
Odpowiedź:
Izolację poziomą wykonać z papy, pionową poprzez malowanie ściany odpowiednim preparatem, wykonać zgodnie z instrukcją producenta. UWZGLĘDNIONO.
Pytanie 77 W przedmiarze brak jest wykonania balustrad schodowych na schodach zewnętrznych. Proszę o uzupełnienie. Z czego mają być wykonane te balustrady.
Odpowiedź:
Wykonać ze stali czarnej malowanej na kolor szary.
Pytanie 78 W przedmiarze brak jest obłożenia schodów zewnętrznych płytkami gres. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 79 W przedmiarze brak jest robót związanych z otynkowaniem i pomalowaniem ścian fundamentowych wspierających schody zewnętrzne. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono. W przedmiarze poprawiono boki schodów wykładanie płytkami jak schody.
Pytanie 80 W przedmiarze brak jest wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach wraz z montażem zaworów wyciągowych w suficie. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 81 W przedmiarze robót uwzględniono montaż 8 szt. drzwi wewnętrznych. Według dokumentacji nowych drzwi przeznaczonych do montażu jest 9 szt. Proszę o korektę przedmiaru.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 82 W przedmiarze brak jest robót związanych z obudową pionów kanalizacyjnych płytą G-K. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 83 W pozycji 33 uwzględniono za dużo płytek gres. Obmiar tej pozycji powinien wynosić 224,75 m2. Proszę o korektę ww. pozycji.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 84 W przedmiarze brak jest wymiany parapetów wewnętrznych. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Nie wymienia się.
Pytanie 85 W przedmiarze brak jest demontażu parapetów zewnętrznych. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Nie wymienia się.
Pytanie 86 W przedmiarze brak jest robót związanych z wykonaniem opaski z kostki betonowej wokół budynku. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Po stronie inwestora.
Pytanie 87 W przedmiarze brak jest robót związanych z wykonaniem schodów do pomieszczenia 0.04. Proszę o uzupełnienie i podanie z czego mają być wykonane te schody?
Odpowiedź:
Schody betonowe wykończone Gresem. UWZGLĘDNIONO.
Pytanie 88 W przedmiarze brak jest wykonania powłoki z marmolitu na ścianach pom. 0.01. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze
Pytanie 89 W przedmiarze brak jest robót związanych z rozebraniem istniejących schodów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz wywozem gruzu, który powstanie z rozbiórki tych elementów. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze
Pytanie 90 W poz. 30 przedmiaru robót uwzględniono za małą liczbę płytek ściennych. Według naszych obliczeń obmiar tej pozycji powinien wynosić ok. 43 m2. Proszę o korektę obmiaru tej pozycji.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 91 W których pomieszczeniach należy wykonać lamperię na ścianach?
Odpowiedź:
Marmolit nazwany jako lamperia w Sali i hollu
Pytanie 92 Czy w wycenie należy przewidzieć wykonanie sceny wraz ze schodami? Jeżeli tak proszę podać szczegóły dotyczące wykonania tych schodów i sceny.
Odpowiedź:
Tak, schody murowane wykończone gresem, scena- na istniejące deski nabić płytę osb 24mm, a na niej wykonać posadzkę z gresu na kleju elastycznym. W przedmiarze poprawiono
Pytanie 93 Czy w wycenie należy ująć montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w sanitariacie? Jeżeli tak, to w jakim wykonaniu i jakie?
Odpowiedź:
TAK, dwa przy muszli i jeden przy umywalce, elementy mają spełniać obowiązujące przepisy i wymagania.
Pytanie 94 W przedmiarze brak jest robót związanych z montażem luster nad umywalkami. Proszę o uzupełnienie oraz podanie wymiarów tych luster.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 95 W przedmiarze brak jest robót związanych z montażem wycieraczek zewnętrznych. Proszę o uzupełnienie oraz podanie wymiarów wycieraczek.
Odpowiedź:
Po stronie inwestora.
Pytanie 96 W przedmiarze brak jest wykonania izolacji folii w płynie. Proszę o uzupełnienie oraz podanie w których pomieszczeniach należy zastosować ww. izolację.
Odpowiedź:
Do uznania wykonawcy.
Pytanie 97 We wszystkich pomieszczeniach parteru rozbierane są posadzki. W przedmiarze nie zostały przewidziane żadne prace związane z wyrównaniem tych posadzek (oprócz pom. 0.01). Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
UWZGLĘDNIONO. Rozbierane posadzki w pomieszczeniach sanitariatów, holu oraz sali głównej.
Pytanie 98 W pom. 0.07 przewidziano rozbiórkę istniejącej podłogi z desek i legarów oraz wykonanie nowej posadzki. W przedmiarze przyjęto że na warstwie styropianu zostanie wykonana warstwa samopoziomująca o łącznej gr. 7 mm. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej min. grubość posadzki na warstwie styropianu powinna wynosić 4 cm i powinna być zbrojona przeciwskurczowo siatkami stalowymi. Pod płytki nie ma potrzeby wykonywania wylewki samopoziomującej. Proszę o wprowadzenie stosownych zmian do przedmiaru robót, aby nową posadzkę można było wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 99 Jaką grubość styropianu należy przyjąć w poz. 29 przedmiaru robót?
Odpowiedź:
10 cm styropian posadzkowy
Pytanie 100 Które elementy drewniane należy poddać impregnacji przy pomocy preparatu Fobos? Proszę o podanie ilości i wielkości przekrojów.
Odpowiedź:
Do uznania wykonawcy.
Pytanie 101 W przedmiarze brak jest montażu wentylatorów w pomieszczeniach sanitariatów. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 102 Proszę o określenie jakie przewody należy wycenić w poz. 25 i 26 przedmiaru robót elektrycznych.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 103 W przedmiarze brak jest robót związanych z wykonaniem połączeń wyrównawczych w obiekcie wraz z montażem szyn wyrównawczych. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 104 W przedmiarze robót elektrycznych uwzględniono łącznie 58 opraw (poz. 34-42). Według dokumentacji opraw łącznie jest 59 szt. Proszę o uwzględnienie brakującej oprawy w przedmiarze.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 105 Proszę podać moc opraw typu kinkiet które mają być zamontowane na ścianach w pom. 0.01.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 106 W przedmiarze brak jest doprowadzenia zasilania do schodołazu. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 107 W przedmiarze brak jest montażu pisuaru wraz z zaworem spłukującym. Proszę o uwzględnienie.
Odpowiedź:
Uwzględniono w przedmiarze.
Pytanie 108 Czy w wycenie należy ująć dostawę i montaż kuchenek gazowych? Jeżeli tak, proszę podać parametry kuchenek.
Odpowiedź:
NIE.
Pytanie 109 Proszę podać wymiar i parametry techniczne okapu z poz. 59 i z czego ma on być wykonany?
Odpowiedź:
Wymiar 260x80cm z blachy stalowej kwasoodpornej.
Pytanie 110 Proszę podać parametry techniczne wentylatora, który ma by zamontowany w okapie.
Odpowiedź:
Wydajność min. 2000m3/h, wentylator kanałowy przeznaczony do montażu nad okapem dn100mm

W związku z dużą rozbieżnością pomiędzy przedmiarem robót, a dokumentacją projektową proszę o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej nowych przedmiarów dotyczących ww. zadań, tak aby wszyscy Wykonawcy uwzględnili w swoich ofertach elementy, które nie zostały zawarte w pierwotnych przedmiarach robót. Nadmieniam również, że niektóre roboty są bardzo wartościowe (np. montaż schodołazu dla niepełnosprawnych) i brak ich w wycenie inwestorskiej może skutkować tym, że cena najniższej oferty będzie znacznie wykraczała poza tą cenę.

Załącza się do odpowiedzi uzupełnione przedmiary robót oraz rysunek A4 – przekrój dot. remontu świetlicy w Mielęcinie.
Uwaga dot. robót instalacji elektrycznej:
Przewody jednożyłowe to LgY 16 mm2 i LgY 6mm2 do połączenia wyrównawczego.
Jest to remont budynku a więc nie wykonuje się strikto instalacji połączeń wyrównawczych stop fundamentowych, słupów stalowych itp. bednarką ocynkowaną. W projekcie przewidziano GSZ w postaci szyny ekwipotencjalnej połączonej z uziomem budynku przewodem LgY 16 mm2.
W poprawionych przedmiarach powinna się zgadzać ilość opraw. Doprecyzowano ich typy.
W dużej sali 0.07 w Mielęcinie powinno być 5 opraw Lovato Led a nie 6 oraz na zewnątrz powinna być również oprawa zewnętrzna wyjścia ewakuacyjnego. Załączono poprawiony rysunek oświetlenia w Mielęcinie.
Pytanie 111 W SIWZ żądacie Państwo, aby do oferty dołączyć kosztorys szczegółowy opracowany na podstawie projektu budowlanego z wykorzystaniem załączonego przedmiaru robót – w związku z tym pytanie – czy załączony przedmiar robót można dowolnie modyfikować, zarówno zmieniając podstawy wyceny, opisy pozycji, jednostki i obmiary poszczególnych pozycji? Czy do załączonych przedmiarów można dostawiać pozycje dodatkowe i nie będzie to skutkowało odrzuceniem oferty z przetargu?
Odpowiedź:
Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 61.

Pytanie 112
Czy Zamawiający zmieni w treści SIWZ pkt 21.1.2 na „Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli: Wykonawcy wykażą i udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na : budowie lub przebudowie pomieszczeń co najmniej 2 roboty budowlane na kwotę o wartości co najmniej 250 000 zł brutto każda”?
Odpowiedź:
Zmieniono treść SIWZ (nowy zapis w tabeli powyżej).
Pytanie 113 Zamawiający w SIWZ pkt. 21.1.4 określa kryterium sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy jako spełniony, kiedy Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe na koncie lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 250 000zł. Jaki sens Zamawiający widzi w wykazaniu zdolności kredytowej około 6-9 miesięcy wcześniej przed przystąpieniem do wykonania zadania? W chwili obecnej sytuacja oferenta może być stabilna, jednak przez tak wydłużony okres wyczekiwania na rozpoczęcie prac budowlanych sytuacja ekonomiczna firmy może się zmienić diametralnie. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu powinny być realne i odpowiednie do całości zamówienia. W związku z powyższym prosi się o wykreślenie powyższego zapisu, gdyż jest on nieadekwatny do zaistniałej sytuacji lub zmianę wykazania dokumentu na oświadczenie wykonawcy względem swojej zdolności finansowej.
Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień składania ofert Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym przedmiotowy zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 114
W związku z zapisem w umowie &9 pkt 1- „Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi na podstawie Faktury końcowej (...)” oraz zapisem w SIWZ pkt 53.10 i mową o zmianie sposobu płatności, a w szczególności ilości FV, proszę o jednoznaczne określenie: - czy Zamawiający wyraża zgodę na płatności częściowe? Jeśli tak – to jednoznaczne określenie na jakich warunkach mają one nastąpić? (terminy (np. co 30 dni), ilości % wypłaty wynagrodzenia częściowego w odniesieniu do całości wynagrodzenia.
Odpowiedź:
Rozliczenie za realizację zamówienia jedną fakturą końcową. Zgodnie ze zmianami do SIWZ usunięto pkt. 53.10.
Pytanie 115 W związku z &13 pkt 5 umowy, który mówi, że zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nie otrzymania wnioskowanych środków z budżetu Unii Europejskiej bez roszczeń finansowych ze strony wykonawcy, oraz w związku z koniecznością wniesienia przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy – zabezpieczenia należytego wykonania umowy, proszę określić kto poniesie koszty np. wystawienia gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie kilu tysięcy złotych, jeśli zamawiający rozwiąże umowę z w/w powodu. Zamawiający nie może narażać wykonawcy na stratę w kwestiach wcześniej nie przewidzianych.
Odpowiedź:
Koszty związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy po stronie Wykonawcy.
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć na dzień podpisania umowy czy złożony wniosek o dofinansowanie zostanie rozpatrzony pozytywnie. Instytucja rozpatrująca podała jako przybliżony termin weryfikacji wniosków około 6 miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający korzysta z możliwości jaką przewidział ustawodawca czyli odstąpienia od realizacji zadania w przypadku nie otrzymania planowanych środków finansowych.
Pytanie 116 Mając na uwadze kwestię podwyższonego okresu gwarancji 36 miesięcy do minimum 60 miesięcy oraz podwyższonego okresu rękojmi z 3 do 5 lat, proszę o merytoryczne i prawne uzasadnienie tego faktu przez Zamawiającego. Zamawiający w tej sytuacji nie jest na równej pozycji z Wykonawcą, narzucając mu odgórnie takie warunki. Wykonawca jest zobowiązany odgórnie przyjąć na siebie odpowiedzialność za materiał, na który nie ma możliwości uzyskania od sprzedającego tak długiego okresu gwarancji czy rękojmi. Okres gwarancji powinien być kryterium ocennym punktowanym przy wyborze oferenta. Ponadto okres gwarancji i rękojmi powinien być ustalony z uwzględnieniem realnych i uzasadnionych potrzeb, a nie wygórowanych ambicji zamawiającego.
Odpowiedź:
Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Cywilnego okres rękojmi na obiekty budowlane wydłużono z 3 do 5 lat. W związku z powyższym Zamawiający odgórnie narzucił 60 miesięczny okres rękojmi. Co do kryterium oceny jaką jest okres gwarancji (minimum 60 miesięcy) Zamawiający ma prawo ustalić warunki według własnego uznania.
Pytanie 117 W przedmiarze robót (poz. 42) – podłoga z desek struganych. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by ta podłoga była lakierowana? Jeśli tak to ilokrotnie.
Odpowiedź:
Jest to podłoga na strychu nieużytkowym, pozostawić deski niestrugane.
Pytanie 118 W przedmiarze robót (poz. 50) – występuje tylko remont schodów zewnętrznych. Natomiast w opisie technicznym Zamawiający wskazuje remont schodów zewnętrznych i wewnętrznych. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie.
Odpowiedź:
W nowym przedmiarze uzupełniono.
Pytanie 119 Projekt rys. A3 – w części opisowej projektant wskazuje, że istnieje konieczność wymiany pokrycia dachu nad częścią sanitariatów, W związku z tym, że w przedmiarze brak takiej informacji proszę o jego uzupełnienie.
Odpowiedź:
Dach wyłączono, zachowuje się wykonanie obróbek po dociepleniu.

UWAGA:
Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Dokonane zmiany w przedmiarze robót i udzielone odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 07.12.2015 14:41
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 1102