bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:42 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Zaproszenie do współpracy - specjaliści

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w zakresie poradnictwa specjalistycznego świadczonego w roku 2012 zaprasza do współpracy:

 • radcę prawnego (osoba może prowadzić własną działalność gospodarczą)
 • psychologa
 • terapeutę uzależnień
 1. PORADNICTWO PRAWNE
  1. Wymagania niezbędne:
   • wykształcenie wyższe prawnicze
   • staż pracy min. 3 lata w zakresie poradnictwa prawnego
  2. Wymagania dodatkowe:
   • współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania porad prawnych wobec mieszkańców
  3. Zakres wykonywanych zadań:
   • poradnictwo oraz konsultacje indywidualne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy, skierowanych do mieszkańców Gminy Żarów, w zależności od zgłaszanych potrzeb w ramach pełnionego dyżuru
  4. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys (CV), list motywacyjny
   2. kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
   3. oświadczenie o niekaralności,
   4. oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
   5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność) – dopuszcza się kserokopię zaświadczenia (za zgodność z oryginałem)
  5. Warunki współpracy: umowa cywilno - prawna
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO PRAWNE” do dnia 04.01.2012 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Dopuszcza się przesłanie dokumentów mailem, zastrzegając przy tym by był to scan w/w dokumentów – e-mail: pik_zarow@um.zarow.pl. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie oraz na stronie internetowej.
   Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926). ”
 2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
  1. Wymagania niezbędne:
   • wykształcenie wyższe psychologiczne
   • staż pracy jako psycholog min. 3 lata
  2. Wymagania dodatkowe:
   • współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania konsultacji psychologicznych wobec mieszkańców (konsultacje skierowane do dorosłych osób oraz dzieci),
   • przeprowadzanie pogadanek profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży,
    - prowadzenie warsztatów psychologicznych z osobami dorosłymi przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej
  3. Zakres wykonywanych zadań:
   • udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych,
   • wstępna diagnoza,
   • terapia krótkoterminowa,
   • interwencja kryzysowa,
   • praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
  4. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys (CV), list motywacyjny
   2. kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
   3. oświadczenie o niekaralności,
   4. oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
   5. oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową przeprowadzanych pogadanek profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
   6. oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową przeprowadzanych warsztatów psychologicznych dla dorosłych.
  5. Warunki współpracy: umowa cywilno - prawna
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE” do dnia 04.01.2012 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Dopuszcza się przesłanie dokumentów mailem, zastrzegając przy tym by był to scan w/w dokumentów – e-mail: pik_zarow@um.zarow.pl. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie oraz na stronie internetowej.
   Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926). ”
 3. PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE
  1. Wymagania niezbędne:
   • certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień bądź instruktora terapii uzależnień
   • staż pracy jako terapeuta uzależnień min. 3 lata
  2. Wymagania dodatkowe:
   • współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania konsultacji terapeutycznych wobec osób uzależnionych i współuzależnionych
   • przeprowadzanie pogadanek profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży,
  3. Zakres wykonywanych zadań:
   • udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,
   • wstępna diagnoza,
   • pomoc osobom współuzależnionym,
   • konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.
  4. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys (CV), list motywacyjny
   2. kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
   3. oświadczenie o niekaralności,
   4. oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
   5. oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową przeprowadzanych pogadanek profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
  5. Warunki współpracy: umowa cywilno - prawna
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE” do dnia 04.01.2012 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Dopuszcza się przesłanie dokumentów mailem, zastrzegając przy tym by był to scan w/w dokumentów – e-mail: pik_zarow@um.zarow.pl. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie oraz na stronie internetowej.
   Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926). ”

Załącznik nr 1
OFERTA CENOWA
poradnictwo specjalistyczne

1. Wykonawca
Imię i nazwisko: ...................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................
Nr Telefonu: ...........................................................................................................
PESEL: .....................................................................................................................
NIP: ..........................................................................................................................
Nr rachunku bankowego: ....................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cena brutto: ...................................... zł/ za 1 godzinę zegarową dyżuru/warsztatów/pogadanek*

*prawidłowe podkreślić (dotyczy poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego)

....................................., dnia ....................... ....................................................
                                                             podpis osoby upoważnionej

Ogłoszenia:

 1. Wyniki konkursu (09.01.2012 15:23)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.12.2011 15:01
Dokument oglądany razy: 1198
Nie podlega Ustawie