bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 127238 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żarowie , ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj.
dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół w roku
szkolnym 2015/2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów (dowóz z miejsca zamieszkania do szkół i odwiezienie po zajęciach do miejsca zamieszkania) do placówek oświatowych na terenie gminy Żarów, na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016, tj. od dnia 01.09.2015 r. do dnia 24.06.2016 r. na trasach i warunkach określonych w SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca winien wykazać, że posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca winien przedstawić wykaz usług wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; tj. minimum 3 usług o wartości min. 40.000,00 zł.
Dowodami są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a).
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- w przypadku wyboru części nr 1 - min. 4 autobusami przystosowanymi do przewozu osób (w tym co najmniej 50 miejsc siedzących) dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym) wyprodukowanymi po roku 2000; - w przypadku wyboru części nr 2 lub/i część nr 3 - min. 3 autobusami przystosowanymi do przewozu osób (w tym co najmniej 50 miejsc siedzących i min. 20 stojących) dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym) wyprodukowanymi po roku 2000; - w przypadku wyboru całości zamówienia - min. 6 autobusami przystosowanymi do przewozu osób z co najmniej 50 miejscami siedzącymi (w tym 3 autobusy z min. 20 miejscami stojącymi) dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym) wyprodukowanymi po roku 2000. Wszystkie autobusy muszą posiadać co najmniej dwoje drzwi otwieranych automatycznie i nie mogą być autobusami przegubowymi (członowymi).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego oraz osobami odpowiednimi do pełnienia funkcji opiekuna (na 1 pojazd przypada 1 kierowca i 1 opiekun).
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - na wartość nie mniejszą niż kwota 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy - załącznik nr 1, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 6, Parafowany wzór umowy - załącznik nr 8 i inne dokumenty określone w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 98
• 2 - Termin zapłaty - 2
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.um.zarow.pl, www.um.zarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów pokój nr 8..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów Biuro Obsługi Klienta..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  • SIWZ do pobrania (plik PDF)

Ogłoszenie:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenia:

  1. Odpowiedzi zamawiającego na zapytania dotyczące treści SIWZ (05.06.2015 11:00)
Opublikował: Piotr Neczaj
Publikacja dnia: 28.05.2015 11:04
Dokument oglądany razy: 957
Podlega Ustawie