bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Burmistrz miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną działką dotyczący sprzedaży działki położonej w Imbramowicach

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Nr działki – 169/1
Powierzchnia – 901 m/kw
Numer KW – SW1S/00019267/1
Forma oddania – sprzedaż na własność
Cena wywoławcza – 12180zł
Wysokość wadium 1220zł
Godz. rozpoczęcia – 9:00

Przetarg został ograniczony z uwagi na kształt i brak funkcjonalności działki

 1. Przetarg odbędzie się 20 października 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 16 października 2014r. włącznie.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie 492 zł oraz kosztów notarialnych.
 8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Imbramowice posiada funkcję określoną symbolem A.35 MN/MW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.
 9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
 10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
  W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
 13. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 14. Postąpienie wynosi 200 zł.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.09.2014 12:33
Dokument oglądany razy: 668
Podlega Ustawie