bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budowa dwóch świetlic środowiskowych dziecięcych w miejscowościach Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów obejmująca dwa zadania pn.: Zadanie 1 - Budowa świetlicy środowiskowej dziecięcej w miejscowości Mrowiny w gminie Żarów Zadanie 2 - Budowa świetlicy środo

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Żarów: Budowa dwóch świetlic środowiskowych dziecięcych w miejscowościach Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów obejmująca dwa zadania pn.: Zadanie 1 - Budowa świetlicy środowiskowej dziecięcej w miejscowości Mrowiny w gminie Żarów Zadanie 2 - Budowa świetlicy środowiskowej dziecięcej w miejscowości Zastruże w gminie Żarów

Numer ogłoszenia: 243472 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żarowie , ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwóch świetlic środowiskowych dziecięcych w miejscowościach Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów obejmująca dwa zadania pn.: Zadanie 1 - Budowa świetlicy środowiskowej dziecięcej w miejscowości Mrowiny w gminie Żarów Zadanie 2 - Budowa świetlicy środowiskowej dziecięcej w miejscowości Zastruże w gminie Żarów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dwóch świetlic środowiskowych dziecięcych w miejscowościach Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów obejmujące dwa zadania pn.: Zadanie 1 - Budowa świetlicy środowiskowej dziecięcej w miejscowości Mrowiny w gminie Żarów. Zadanie 2 - Budowa świetlicy środowiskowej dziecięcej w miejscowości Zastruże w gminie Żarów Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Zadanie 1 - Budowa świetlicy środowiskowej dziecięcej w miejscowości Mrowiny w gminie Żarów. 1. DANE OGÓLNE - budynek usługowy - świetlica środowiskowa dziecięca z przyłączem kanalizacji, - miejsce inwestycji - działka nr 267, obręb: MROWINY, jednostka ewidencyjna: ŻARÓW- OBSZAR WIEJSKI 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany jednokondygnacyjnego budynku usługowego- świetlicy środowiskowej dziecięcej z przyłączem kanalizacji, wody, co , montażem hydrantu oraz projekt zagospodarowania terenu. 3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY. Przeznaczenie budynku- projektowany budynek usługowy jest obiektem przeznaczonym na świetlicę środowiskową dla dzieci. Zaprojektowane pomieszczenia funkcjonalnie są ze sobą powiązane, zaprojektowano sanitariaty, pomieszczeni socjalne oraz szatnie w części socjalnej, poprzez hol idzie się do sali terapii zajęciowej dla dzieci. 4. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU Budynek jednokondygnacyjny, o zwartej bryle. Projektowany budynek charakterem nawiązuje do okolicznych budynków poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiałów budowlanych. Projektowany budynek jest przykryty dachem jednospadowym płaskim oraz od frontu zakończony dachem dachówkowym. 5. TYP BUDYNKU. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem o nachyleniu połaci 7% z pokryciem dachowym z papy, ściany projektowane -murowane, wejście do obiektu- od strony elewacji eksponowanej. 6. PROGRAM UŻYTKOWY. Zaprojektowane pomieszczenia funkcjonalnie są ze sobą powiązane, zaprojektowano sanitariaty, pomieszczeni socjalne oraz szatnie w części socjalnej, poprzez hol idzie się do sali terapii zajęciowej dla dzieci. 7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE. powierzchnia zabudowy Pz= 186,51m2 powierzchnia całkowita Pc= 186,51 m2 powierzchnia użytkowa Pu= 153,66 m2 kubatura Kb= 817 m3 wysokość budynku 5,38 m długość budynku 21,34 m szerokość budynku 8,74 m ilość kondygnacji 1 Zadanie 2 - Budowa świetlicy środowiskowej dziecięcej w miejscowości Zastruże w gminie Żarów 1. DANE OGÓLNE - budynek usługowy - świetlica środowiskowa dziecięca z przyłączem kanalizacji, - miejsce inwestycji - działka nr 63/1, obręb: ZASTUŻE, jednostka ewidencyjna: ŻARÓW- OBSZAR WIEJSKI 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany jednokondygnacyjnego budynku usługowego- świetlicy środowiskowej dziecięcej z przyłączem kanalizacji oraz projekt zagospodarowania terenu ze ścieżką - dojściem. 3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY. Przeznaczenie budynku- projektowany budynek usługowy jest obiektem przeznaczonym na świetlicę środowiskową dla dzieci. 4. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU Budynek jednokondygnacyjny, o zwartej bryle. Projektowany budynek charakterem nawiązuje do okolicznych budynków poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiałów budowlanych. Projektowany budynek jest przykryty dachem jednospadowym płaskim oraz od frontu zakończony dachem dachówkowym. 5. TYP BUDYNKU. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem o nachyleniu połaci 7% z pokryciem dachowym z papy, ściany projektowane -murowane, wejście do obiektu- od strony elewacji eksponowanej. 6. PROGRAM UŻYTKOWY. Zaprojektowane pomieszczenia funkcjonalnie są ze sobą powiązane, zaprojektowano sanitariaty, pomieszczenia socjalne oraz szatnie w części socjalnej, poprzez hol idzie się do sali terapii zajęciowej dla dzieci. 7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE. powierzchnia zabudowy Pz= 186,51m2 powierzchnia całkowita Pc= 186,51 m2 powierzchnia użytkowa Pu= 153,66 m2 kubatura Kb= 817 m3 wysokość budynku 5,38 m długość budynku 21,34 m szerokość budynku 8,74 m ilość kondygnacji 1 Wykonawca winien uzyskać pozwolenie na użytkowanie wybudowanych obiektów..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.23.11-0, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.11.00-7, 45.23.13.00-8, 45.11.11.20-0, 45.23.21.40-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi : Dla Zadania 1: kwota 10 000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) Dla zadania 2: kwota 10 000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych )
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Warunek ten zostanie spełniony dla Zadania 1 lub Zadania2 jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących robót: co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie, budynków użyteczności publicznej o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto (każda z robót), Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 ze zm.)w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże się, że dysponuje niżej wymienionymi osobami: a) osobą kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. c) osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Wskazane powyżej osoby powinny posiadać minimum 3 letnie doświadczenie przy realizacjach robót tożsamych z przedmiotem zamówienia
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży: a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą jak: 400.000,00 złotych. Celem udowodnienie, ze polisa jest opłacona Wykonawca załącza dowód dokonania wpłaty chyba, że fakt opłacenia polisy wynika z jej treści;.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
· wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
· lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Żarów ul. Zamkowa 2 , 58-130 Żarów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający występował dla niniejszego postępowania o przyznanie środków pochodzących z budżetu UE.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Ogłoszenia:

  1. Odpowiedzi na pytania wykonawców (25.07.2014 13:43)
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.08.2014 13:08)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.07.2014 14:14
Dokument oglądany razy: 1200
Podlega Ustawie