bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 08.04.2014 13:49 z powodu:

unieważnienie konkursu

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu, pn.: „Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej w Zastrużu”

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Żarów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu, pn.: „Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej w Zastrużu”

I. Rodzaj zadania
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadania w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Żarów do Szkoły Podstawowej w Zastrużu w roku 2014.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 12 000,00 zł.

III. Zasady przyznania dotacji:
1. W konkursie mogą brać udział organizacje i podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), realizujące zadania statutowe w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzające realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Żarów.
2. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.
3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
5. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być wykonane w 2014 roku.
2. Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.
3. Warunki realizacji zadania:
a) dowóz uczniów z terenu gminy Żarów z miejsca zamieszkania dziecka do Szkoły Podstawowej w Zastrużu i z powrotem do miejsca zamieszkania, przy zapewnieniu prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie przewozu,
b) dowóz uczniów ma być świadczony środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), oraz wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do ich świadczenia,
c) w czasie przewozu winien być zapewniony opiekun, który dba o bezpieczeństwo uczniów,
d) należy zapewnić prawidłową organizację dowozów, zgodną z planem zajęć uczniów,
e) planuje się dowóz ok. 77 dzieci.

V. Termin i warunki składania ofert:
1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 15 kwietnia 2014 roku do godz. 16:00 z adnotacją ”KONKURS – nazwa zadania publicznego” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.
2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
3. Oferty złożone na innych drukach niż określone w ww. rozporządzeniu, niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
5. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, z którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa,
b) statut podmiotu,
c) oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie oraz gwarancję,
e) oświadczenie oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
6. Dopuszczalne jest złożenie przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oferty wspólnej, zgodnie z art. 14 ww ustawy.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Powołana przez Burmistrza Miasta Żarów komisja konkursowa dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:
a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie;
b) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
c) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;
d) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania publicznego,
e) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3. Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Miasta Żarów, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
5. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.

VII. W roku bieżącym oraz w 2013 r. nie były ogłaszane przez Gminę Żarów otwarte konkursy ofert na realizację niniejszych zadań.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Burmistrz Miasta Żarów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadań, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy oferentem a Gminą Żarów.
3. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
4. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udziela Katarzyna Janik, tel.74 8580591 748580408 wew. 340.
5. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Ogłoszenia:

  1. Unieważnienie (08.04.2014 13:47)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 24.03.2014 15:44
Dokument oglądany razy: 989
Podlega Ustawie