bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:54 z powodu:

archiwum

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych w Żarowie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Przez działkę nr 66/2 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia, co determinuje miejsce posadowienia budynku.

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Forma oddania nieruchomości

Cena wywoławcza

Wys. wadium

Godz. rozpocz.

66/2

1441

SW1S/00079934/6

Sprzedaż na własność

63.000 zł

6.300 zł

9 20

66/3

850

SW1S/00079934/6

Sprzedaż na własność

39.000 zł

3.900 zł

9 25

66/4

874

SW1S/00079934/6

Sprzedaż na własność

40.000 zł

4.000 zł

9 30

66/5

908

SW1S/00079934/6

Sprzedaż na własność

42.000 zł

4.200 zł

9 35

66/6

900

SW1S/00079934/6

Sprzedaż na własność

42.000 zł

4.200 zł

9 40

66/10

1139

SW1S/00079934/6

Sprzedaż na własność

57.000 zł

5.700 zł

9 45

66/13

1559

SW1S/00079934/6

Sprzedaż na własność

68.000 zł

6.800 zł

9 50

66/14

1261

SW1S/00079934/6

Sprzedaż na własność

58.000 zł

5.800 zł

9 55

 1. Przetargi odbędą się w dniu 14 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 w godzinach podanych w tabeli.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2014r. włącznie.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
 6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.054,85 zł za każdą działkę oraz kosztów notarialnych. Umowa notarialna zostanie zawarta najpóźniej do dnia 15.05.2014r.
 8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi – symbol 1.M/U. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wszelkie prace inwestycyjne na tym terenie wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu.
 9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
 10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
  W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.03.2014 11:19
Dokument oglądany razy: 998
Podlega Ustawie