bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:54 z powodu:

archiwum

Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów ,Gołaszyce i Pyszczyn

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Żarów: Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach
Bożanów ,Gołaszyce i Pyszczyn.
Numer ogłoszenia: 73614 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żarowie , ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów ,Gołaszyce i Pyszczyn..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce i Pyszczyn Adres obiektów: wieś Bożanów, Gołaszyce i Pyszczyn - Gmina Żarów Opis stanu istniejącego: 8.2. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: I ETAP Opracowanie dokumentacji projektowej w branżach:
a) budowlanej - projekt wykonawczy,
b) instalacji sanitarnych : wodno- kanalizacyjnej, wentylacji grawitacyjnej,
c) instalacji elektrycznej. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach. II. ETAP Przygotowanie terenu pod budowę wraz z wykonaniem fundamentów III. ETAP Dostawa i montaż trzech budynków świetlic wiejskich o konstrukcji drewnianej szkieletowej wykończonych w stanie deweloperskimi z zamocowaniem do fundamentu. 8.2.1.
Parametry określające wielkości budynków:
a) powierzchnia zabudowy Pz = 121,2 m2
b) powierzchnia użytkowa Pu = 106,2 m2
c) kubatura V = 606 m2 8.2.2.
Budynek powinien składać się z następujących pomieszczeń:
a) przedsionka o powierzchni 11,9 m2,
b) sali o powierzchni 74,0 m2,
c) zaplecza kuchennego o pow. 9,5 m2,
d) WC o pow. 5,7 m2,
e) WC dla niepełnosprawnych o pow. 5,1 m2 .
Do wykonania zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów lub urządzeń innych niż to zostało określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, rysunkach i opisie technicznym pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia posiadać będą wszystkie parametry techniczne takie same, lub lepsze od materiałów lub urządzeń podanych przez Zamawiającego, a Wykonawca, który zaproponuje alternatywne materiały lub urządzenia udokumentuje ich parametry..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7, 45.21.10.00-2, 45.32.19.99-0, 45.33.00.00-9, 45.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących robót budowlanych : dostawą i montażem 2 domów w konstrukcji drewnianej szkieletowej o powierzchni użytkowej minimum 80 m2 wykończonych w stanie deweloperskim lub pod klucz.
· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże się, że dysponuje niżej wymienionymi osobami: a) osobą kierownikiem robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Wskazane powyżej osoby powinny posiadać minimum 3 letnie doświadczenie przy realizacjach robót tożsamych z przedmiotem zamówienia
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży: a) opłacaną polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
· wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
· lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie. ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenia:

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (31.03.2014 19:28)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 05.03.2014 13:58
Dokument oglądany razy: 1216
Podlega Ustawie