bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:54 z powodu:

archiwum

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działki zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonej w Żarowie przy ul. Mickiewicza 16

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

 

Nr działki

 

Pow.

w   m2

 

Nr KW

 

Forma oddania nieruchomości

 

Cena wywoławcza

 

Wys. wadium

 

Godz. rozpocz.

 

259/15

 

 

109

 

Sw1s/00064059/0

 

Sprzedaż na własność

 

35.500 zł

 

3.550 zł

 

9 10

 1. Przetarg odbędzie się 13 marca 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 10 marca 2014r. włącznie.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
 6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie 942 zł oraz kosztów notarialnych.
 8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów posiada funkcję określoną symbolem D.10 P/U – funkcja przemysłowo-usługowa.
 9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
 10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
  W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
 13. Pierwsze postąpienie wynosi 400 zł.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 14.02.2014 08:52
Dokument oglądany razy: 858
Podlega Ustawie