bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:54 z powodu:

archiwum

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych położonych w Żarowie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży działek gruntowych niezabudowanych
położonych w Żarowie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Forma oddania nieruchomości

Cena wywoławcza

Wys. wadium

Godz. rozpocz.

66/7

990

SW1S/00033537/9

Sprzedaż na własność

46.000 zł

4.600 zł

9 00

66/8

929

SW1S/00033537/9

Sprzedaż na własność

43.000 zł

4.300 zł

9 05

66/9

1025

SW1S/00033537/9

Sprzedaż na własność

47.000 zł

4.700 zł

9 10

66/15

941

SW1S/00033537/9

Sprzedaż na własność

44.000 zł

4.400 zł

9 15

66/16

960

SW1S/00033537/9

Sprzedaż na własność

49.000 zł

4.900 zł

9 20

66/17

970

SW1S/00033537/9

Sprzedaż na własność

49.000 zł

4.900 zł

9 25

66/18

970

SW1S/00033537/9

Sprzedaż na własność

49.000 zł

4.900 zł

9 30

66/19

921

SW1S/00033537/9

Sprzedaż na własność

47.000 zł

4.700 zł

9 35

66/20

1233

SW1S/00033537/9

Sprzedaż na własność

57.000 zł

5.700 zł

9 40

66/21

1180

SW1S/00033537/9

Sprzedaż na własność

60.000 zł

6.000 zł

9 45

66/22

1136

SW1S/00033537/9

Sprzedaż na własność

57.000 zł

5.700 zł

9 50

66/23

1133

SW1S/00033537/9

Sprzedaż na własność

57.000 zł

5.700 zł

9 55

66/24

1056

SW1S/00033537/9

Sprzedaż na własność

49.000 zł

4.900 zł

10 00

Przez działkę nr 66/24 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia (w rogu działki), co determinuje miejsce posadowienia budynku.

1. Przetargi odbędą się w dniu 13 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 w godzinach podanych w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 10 grudnia 2013r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.054,85 zł za każdą działkę oraz kosztów notarialnych. Umowa notarialna zostanie zawarta najpóźniej do dnia 31.12.2013r.
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi – symbol 1.M/U. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wszelkie prace inwestycyjne na tym terenie wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74-85-80-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.11.2013 09:55
Dokument oglądany razy: 1842
Podlega Ustawie