bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:54 z powodu:

archiwum

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Żarów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 447516 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żarowie , ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 1.2. Zakres rzeczowy usługi:
a) zimowe utrzymanie dróg gminnych wyszczególnionych w WYKAZIE I wykonywane na wniosek Zamawiającego polegające na zwalczaniu śliskości zimowej przy użyciu piasku i soli drogowej wraz z odpłużaniem, doraźne zimowe utrzymanie dróg gminnych wyszczególnionych w WYKAZIE II wykonywane na wniosek Zamawiającego oraz zimowe utrzymanie dróg innych nie objętych WYKAZAMI I i II również na wniosek Zamawiającego,
b) odśnieżanie i posypywanie jezdni na całej szerokości,
c) rozpoczęcie odśnieżania drogi nastąpi każdorazowo w ciągu 30 minut od momentu telefonicznego lub mailowego powiadomienia przez Zamawiającego.
d) rozpoczęcie zwalczania śliskości przez posypywanie w czasie nie przekraczającym 30 minut od momentu telefonicznego lub mailowego powiadomienia przez Zamawiającego.
e) utrzymanie przejezdności dróg i ulic,
f) zapewnienie koordynacji i nadzoru nad prowadzeniem akcji zimowej na drogach,
g) uzyskiwanie aktualnych informacji o stanie pogody ze stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologicznego i Gospodarki Wodnej,
h) zabezpieczenie gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie dróg,
i) w przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającej prowadzenie akcji zimowej zapewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt,
j) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych umożliwiających realizację zadania wg ustalonego zakresu oraz przygotowanie niezbędnej, potrzebnej ilości piasku i soli drogowej,
k) podczas zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz stanu technicznego sprzętu nie zagrażającego zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz bezpieczeństwu mienia osób trzecich.
l) zapewnienie ciągłej łączności ze Zleceniodawcą oraz składanie meldunków w postaci dziennych raportów z prowadzonej akcji zimowej. Każdego dnia w godz. 7:30 - 8:00 Wykonawca przesyła do siedziby Zamawiającego faxem (74 8580 778) lub e-mailem (t.kuska@um.zarow.pl) raport dzienny wg wzoru (Załącznik nr 1 do UMOWY), obejmujący 24 godzinny koszt akcji Zima, obliczając go począwszy od godz. 7:00 dnia poprzedniego. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania:
a) piasku i soli drogowej do zwalczania śliskości,
b) co najmniej jednego pojazdu do którego możliwe jest zamontowanie pługu odśnieżnego i piaskarki,
c) co najmniej jednego pługu odśnieżnego, co najmniej jednej piaskarki (wskazane jest posiadanie dodatkowego pługu odśnieżnego, piaskarki i samochodu ciężarowego lub ciągnika siodłowego na wypadek awarii i innych nieprzewidzianych zdarzeń),
d) co najmniej jednej koparko-ładowarki lub ładowarki do odśnieżania dróg gminnych na zlecenie Zamawiającego (wskazane jest posiadanie dodatkowej koparko-ładowarki lub ładowarki na wypadek awarii i innych nieprzewidzianych zdarzeń),
e) ciągłego kontaktu telefonicznego, celem zapewnienia koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej. Materiały (środki chemiczne adekwatne do usuwania śliskości w temperaturze od 00 do -20) do zwalczania śliskości zimowej
Wykonawca zakupi we własnym zakresie. Użyte środki mają być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placach. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo przed podpisaniem umowy do przeglądu posiadanego sprzętu oraz materiałów przeznaczonych do należytego wykonania zamówienia. W ofercie należy podać miesięczną cenę ryczałtową na okres od dnia po podpisaniu umowy do 18 kwietnia 2014 r. za gotowość podjęcia akcji zimowej, cenę za 1 km zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Żarów (odśnieżanie wraz z posypywaniem piaskiem lub solą drogową w zależności od potrzeb), oraz cenę za 1 godz. pracy koparko-ładowarki lub ładowarki przy odśnieżaniu. Cena ryczałtowa za gotowość podjęcia akcji zimowej, cena za 1 km zimowego utrzymania dróg oraz cena za 1 godz. pracy sprzętu przy odśnieżaniu określona przez oferenta nie będzie podlegała zmianom..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2.1. Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia o podobnej złożoności i wartości, jak w niniejszym zamówieniu, Zamawiający za podobne będzie rozumiał takie, których przedmiotem było wykonanie: usługi o podobnej złożoności rozumie usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg, usługi o podobnej wartości rozumie usługi o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych), w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień otwarcia oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania:
a) co najmniej jednego pojazdu do którego możliwe jest zamontowanie pługu odśnieżnego i piaskarki,
b) co najmniej jednego pługu odśnieżnego, co najmniej jednej piaskarki (wskazane jest posiadanie dodatkowego pługu odśnieżnego, piaskarki i samochodu ciężarowego lub ciągnika siodłowego na wypadek awarii i innych nieprzewidzianych zdarzeń),
c) co najmniej jednej koparko-ładowarki lub ładowarki do odśnieżania dróg gminnych na zlecenie Zamawiającego (wskazane jest posiadanie dodatkowej koparko-ładowarki lub ładowarki na wypadek awarii i innych nieprzewidzianych zdarzeń),
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej:
a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą jak: 100.000,00 złotych,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenia:

  1. Zmiany do SIWZ (06.11.2013 11:43)
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.11.2013 14:10)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.11.2013 12:43
Dokument oglądany razy: 991
Podlega Ustawie