bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:54 z powodu:

archiwum

Dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Żarów

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
z siedzibą: ul. Armii Krajowej 54
tel/fax 074 – 8580 – 745

ogłasza że przystępuje do postępowania o zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy Żarów.
Termin realizacji: od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona zostanie na stronie internetowej www.um.zarow.pl
Przedmiotem zamówienia jest:
Dożywianie około 100 uczniów w szkołach oraz około 50 dorosłych mieszkańców na terenie Miasta i Gminy Żarów. Obejmuje ono:
a) przygotowanie posiłków dwudaniowych dla dzieci (zupa z wkładką, drugie danie + kompot) wydawanych od poniedziałku do piątku,
Ustala się obowiązującą gramaturę posiłków dla dzieci:
zupa – 250 ml,
ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza) – 200 gram,
mięso – 80 gram,
surówka - 150 gram,
kompot – 200 ml,
b) przygotowanie posiłków dwudaniowych dla dorosłych (zupa z wkładką + pieczywo, drugie danie + kompot) wydawanych od poniedziałku do piątku,
Ustala się obowiązująca gramaturę posiłków dla dorosłych:
zupa z wkładka – 350 ml,
pieczywo 100 gram,
ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza) – 350 gram,
mięso – 120 gram,
surówka – 200 gram,
kompot – 200 ml,
c) przygotowanie posiłków dwudaniowych dla dzieci oraz dorosłych (zupa z wkładką, drugie danie + kompot) i dostarczenie w formie cateringu posiłków na teren wiejski (5 x w tygodniu od poniedziałku do piątku). Gramatura obowiązująca jak wyżej dla dzieci i dorosłych.
d) przygotowanie ciepłego jednodaniowego posiłku ( ze wskazaniem dania drugiego)
i dostarczenie w formie cateringu posiłków dla dzieci wiejskich oraz dla dorosłych mieszkańców Gminy Żarów (5 x w tygodniu od poniedziałku do piątku). Gramatura obowiązująca jak wyżej dla dzieci i dorosłych.
e) przygotowanie jednodaniowego ciepłego posiłku ze wskazaniem na zupę z wkładką, oraz z pieczywem dla osoby dorosłej (wydawanego 5x w tygodniu od poniedziałku do piątku). Obowiązująca gramatura jak wyżej dla dorosłych – nie w formie cateringu.
f) przygotowanie jednodaniowego ciepłego posiłku ze wskazaniem na drugie danie dla osoby dorosłej (wydawanego 5x w tygodniu od poniedziałku do piątku). Obowiązująca gramatura jak wyżej dla dorosłych – nie w formie cateringu.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej (dożywianie tylko dzieci, dożywianie tylko dorosłych, dożywianie dorosłych i dzieci cateringowo).
Opis części
I Część: Dożywianie tylko dzieci na terenie Miasta Żarów
Przygotowanie posiłku dwudaniowego dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej (zupa z wkładką, drugie danie + kompot)
Przygotowanie posiłku dwudaniowego dla młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej (zupa z wkładką, drugie danie + kompot)
Posiłki wydawane będą na terenie Miasta Żarów w pomieszczeniu przystosowanym dla minimum 30 osób uniemożliwiającym indentyfikację dzieci z pomocy społecznej.
W przypadku gdy podmiot przygotowuje posiłki dla uczniów ze szkoły podstawowej poza Szkołą Podstawową w Żarowie podmiot winien dostarczyć posiłki do Szkoły Podstawowej w Żarowie, zapewniając przy tym odpowiednie pomieszczenie, o którym mowa powyżej oraz odpowiednie warunki spożywania posiłków.

II Część: Dożywianie tylko dorosłych na terenie Miasta Żarów
- Przygotowanie posiłku dwudaniowego dla dorosłych ( zupa z wkładką + pieczywo, drugie danie + kompot )
- Przygotowanie posiłku ciepłego jednodaniowego ze wskazaniem na zupę z wkładką wraz z pieczywem dla dorosłych
- Przygotowanie posiłku ciepłego jednodaniowego ze wskazaniem na drugie danie dla dorosłych

III Część: Dożywianie dorosłych i dzieci cateringowo na terenie Gminy Żarów (teren wiejski)
- Przygotowanie posiłku dwudaniowego dla dzieci ( zupa z wkładką, drugie danie + kompot ) ( catering )
- Przygotowanie posiłku dwudaniowego dla dorosłych ( zupa z wkładką, drugie danie + kompot ) ( catering )
- Przygotowanie posiłku ciepłego jednodaniowego ze wskazaniem na drugie danie dla dorosłych ( catering )
- Przygotowanie posiłku ciepłego jednodaniowego ze wskazaniem na danie drugie dla dzieci ( catering )
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamówienie będzie realizowane od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i obejmuje około 180 dni nauki szkolnej.
Okres realizacji zamówienia wymagany od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – z możliwością skrócenia w przypadku wcześniejszego wyczerpania środków.
Listy dożywianych dzieci oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów sporządza Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie dla każdej ze szkół. Na ich podstawie odbywa się wydawanie posiłków. Informowanie Dostawcy o zmianie liczby dzieci oraz dorosłych mieszkańców będzie odbywać się telefonicznie z wyprzedzeniem jednodniowym.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający określone wymogi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymogi określone w art. 22 ust. 1 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące transportu żywności) (załącznik nr 3)
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (załącznik nr 3)
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 3)
- nie podlegają wykluczeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik Nr 3)
- dysponują odpowiednim pomieszczeniem przeznaczonym do wykonywania posiłków (załącznik Nr 5)
- oświadczenie o zapewnieniu pomieszczenia dla dzieci spożywających posiłki (załącznik nr 6)
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie analizy oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca ma obowiązek przedłożyć z ofertą.
Zamawiający będzie oceniał według kryterium : spełnia lub nie spełnia.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
- oferta cenowa (załącznik nr 1),
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia co najmniej trzy letnim (załącznik nr 2),
- oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 3),
- postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące transportu żywności.

Dokumenty przetargowe można otrzymać nieodpłatnie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 ( pok. Nr 3 ) poniedziałek – środa – czwartek - piątek w godzinach od 7.30 – do 15.30, wtorek w godzinach od 8.00 – 16.00

Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.
Kryterium oceny ofert:
jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium ceny za jeden pakiet obiadowy (tj. posiłek dwudaniowy dla dzieci, posiłek dwudaniowy dla dorosłych , posiłek jednodaniowy dla dorosłych – zupa z wkładką plus pieczywo, posiłek jednodaniowy ze wskazaniem dania drugiego dla dorosłych, posiłek dwudaniowy dla dzieci – catering, posiłek dwudaniowy dla dorosłych – catering oraz drugie danie dla dzieci i dorosłych - catering), oraz dobro korzystających z dożywiania.
Przez dobro korzystających z dożywiania rozumieć należy:
- łatwy dostęp do miejsca w którym wydawane i spożywane będą posiłki (w przypadku dorosłych: zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych, posiłki powinny być wydawane oraz spożywane od poniedziałku do piątku w dni robocze do godziny 16.00.
- w przypadku dzieci dożywianych w szkołach na terenie Miasta Żarów posiłki powinny być spożywane przez dzieci w dni nauki szkolnej na terenie szkoły w miejscu uniemożliwiającym identyfikowanie dzieci dożywianych z pomocy społecznej, ponadto dzieci winny spożywać posiłki w porcelanowych naczyniach, co zapewni komfort spożywania posiłku, natomiast dzieci dożywiane na terenie wiejskim cateringowo w naczyniach i sztućcach jednorazowych. Pomieszczenie w którym wydawane i spożywane będą posiłki musi być przystosowane dla minimum 30 dzieci.
Ceny pakietu obiadowego będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.
Cena posiłków winna zawierać również koszt dowozu posiłków do placówek oraz koszt naczyń i sztućców, w przypadku cateringu naczyń i sztućców jednorazowych. W ramach wykonywanej usługi dostawca zadba o wydanie, asystowanie podczas konsumpcji posiłków oraz o czystość pomieszczeń w których wydawane będą posiłki.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg nieograniczony dożywianie uczniów szkół oraz dorosłych mieszkańców miasta i gminy Żarów” do dnia 04.11.2013 r. do godz: 10.00 na adres Zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Armii Krajowej 54, 58 – 130 Żarów ( pokój nr 3 )
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Natalia Wolska tel/fax 74 – 8580 – 745
Karolina Paterak tel/fax 74 – 8580 – 745
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty do 04.11.2013 roku do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.11.2013 roku o godz: 10.15 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie.
Otwarcie oferty jest jawne.
Przetarg przeprowadzi Komisja powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w siedzibie ośrodka dnia 05.11.2013; roku.
O wynikach przetargu wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana określone zostaną : miejsce i termin podpisania umowy (wzór umowy – załącznik Nr 7 do specyfikacji)
Termin związania ofertą – 30 dni liczony łącznie z dniem, w którym upływa termin do składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ogłoszenia:

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.11.2013 12:26)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 23.10.2013 13:53
Dokument oglądany razy: 1627
Podlega Ustawie