bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:54 z powodu:

archiwum

Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, unieważniony


Ogłoszenie:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.12.2013 „Rozbudowad przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie”

Gmina Żarów , działając zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 907 ze zmianami ), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: "Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie". Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zmianami ).

Uzasadnienie:

W przeprowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta. Cena zaoferowana w złożonej przez Wykonawcę ofercie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 08.11.2013 09:02
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 569