bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:53 z powodu:

archiwum

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zagospodarowanie pomieszczeń lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie, stawkę czynszu najmu oraz zawarcie umowy najmu

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Powierzchnia użytkowa stanowiąca przedmiot przetargu wynosi 197,82 m2, (kuchnia - 56,97 m2, pomieszczenia pomocnicze na pietrze – 97,53 m2 oraz pomieszczenia piwniczne – 42,32 m2).

Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 30 września 2013 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, II piętro, pokój nr 19.

Lokal położony jest w budynku usytuowanym na działce nr 941/14 wpisanej do księgi wieczystej KW Nr 51389. Nieruchomość w mpzp przeznaczona jest pod usługi oświaty.
Czynsz najmu wnoszony będzie w pieniądzu w terminie do dnia 15 każdego miesiąca w sposób określony w umowie najmu.

Preferowane przeznaczenie lokalu – działalność gastronomiczna, restauracyjna lub kawiarnia

Cena wywoławcza stawki czynszu za najem lokalu wynosi 10,85 zł/m2 miesięcznie

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w gotówce w wysokości 400,00 zł, najpóźniej do dnia 27.09.2013 roku do godziny 1500 w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie lub na konto Bank Zachodni WBK I o/Żarów 651090 2369 0000 0006 0201 9458.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27.09.2013 roku do godziny 1500 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie z napisem: „Przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie”.

Oferty powinny zawierać:
a/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę, albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
b/ datę sporządzenia oferty;
c/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń;
d/ oferowaną stawkę czynszu oraz sposób zagospodarowania lokalu;
e/ dowód wpłaty wadium w osobnej kopercie dołączonej na zewnątrz do oferty z napisem
„wadium”.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet pierwszej wpłaty z tytułu czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwrócone zostanie w terminie trzech dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.
Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje stawkę czynszu o co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek groszy.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tekst jednolity:
(Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054) do wylicytowanej wysokości stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT.
Komisja Przetargowa przy wyborze oferty kierować się będzie przede wszystkim wysokością stawki czynszu oraz proponowanym sposobem zagospodarowania lokalu.

Burmistrz Miasta Żarów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Istnieje możliwość dokonania wspólnych z organizatorem przetargu oględzin lokalu użytkowego, będącego przedmiotem przetargu oraz wglądu do treści regulaminu przetargu w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żarowie w terminie od dnia 16.09.2013 roku do dnia 27.09.2013 roku.

W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na lokal użytkowy, będący przedmiotem przetargu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej www.um.zarow.pl
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (pokój nr 15, bądź 11) tel. 74/8580 591 wew. 344, bądź 383.

Ogłoszenia:

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.10.2013 09:52)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.09.2013 12:28
Dokument oglądany razy: 870
Podlega Ustawie