bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:53 z powodu:

archiwum

Burmistrz Miasta Żarów Ogłasza I Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną działką dotyczący sprzedaży działki zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Bożanowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Numer działki – 40/6
Powierzchnia – 355 m/kw
Numer KW – SW1S/00026753/7
Forma oddania – sprzedaż na własność
Cena wywoławcza – 10700zł
Wysokość wadium – 1070zł
Godz. rozpoczęcia – 9:00

Przetarg został ograniczony z uwagi na kształt i słabą funkcjonalność działki

 1. Przetarg odbędzie się 21 października 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 17 października 2013r. włącznie.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
 6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów geodezyjnych i szacunkowych związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie 2.115,60 zł oraz kosztów notarialnych.
 8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Bożanów posiada funkcję określoną symbolem RM/MN7 – zabudowa zagrodowa lub zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności wraz z funkcją uzupełniającą – usługi i zieleń urządzona.
 9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
 10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
  W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
 13. Postąpienie wynosi 100 zł.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.08.2013 07:57
Dokument oglądany razy: 1010
Podlega Ustawie