bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:53 z powodu:

archiwum

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.8.2013 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego nr IiD.271.5.2013 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa”
1. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Specjalistycznego i Melioracji Spółka z o.o.
ul. Jaworzyńska 254
59-220 Legnica

2. Oferowana cena brutto wykonania zadania wynosi 7 373 837,67 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tzry tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych 67/100 ).

3. Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów przy równoczesnym spełnieniu wymagań określonych w SIWZ.

4. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty, nazwa oferenta

Liczba pkt w kryterium „Oferowana cena brutto wykonania usługi”

Razem

Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji
Spółka z o.o.
ul. Jaworzyńska 254
59-220 Legnica

100+100+100

100

Konsorcjum Firm:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne  i Handlowe  

„COM – D” Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 25

59 – 400 Jawor

Partner konsorcjum:Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Rolne „Sady Dolne”
Sp. z o.o. Sady Dolne 16

59-420 Bolków

67,9+67,79+67,79

67,79-

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.

ul. P. Gojawiczyńskiej 3c/7

81-587 Gdynia

54,44+54,44+54,44

54,44

5. Zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3 lit. a, umowa może być zawarta po dniu 06 września 20013 r.
6. Zgodnie z art. 27ust 2 Zamawiający żąda potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia na nr faksu: 74 858 07 78

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 06.09.2013 15:12
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 1245