bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:53 z powodu:

archiwum

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Odpowiedzi na pytania i zmiany do SIWZ

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.8.2013 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa”

Działając na podstawie z art. 38.ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz 759 ze zm.) Urząd Miejski informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania o treści:
„W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu pn: „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa” prosimy o informację, czy Zamawiający uzna jako warunek za spełniony w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
- trzy roboty budowlane, każda o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł i długości 8.000,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej lub kanalizacji tłocznej rur PE:
- robotę budowlaną minimum 5 przepompowni ścieków; czy dotyczy to trzech robót sieci kanalizacji sanitarnej osobno czy łącznie
- robotę budowlaną polegającą na odtworzeniu dróg asfaltowych o pow.2000 m2; czy dotyczy to trzech robót osobno czy łącznie.
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek :
- trzy roboty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z rur PE przekraczającej długość i wartość wymaganej w specyfikacji lecz bez sieci wodociągowej.”

W odpowiedzi na powyższe pytania uprzejmie informuję, że zamawiajacy dokonał nw. zmian do SIWZ

Miejsce w którym znajduje się zmieniony tekst

w SIWZ jest

w SIWZ powinno być

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

7.3.    Wiedza i doświadczenie.

 

W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem podobnych zamówień w okres ostatnich 5 lat. Łącznie z referencjami tj.

- wykonaniem trzech robót, których przedmiotem była budowa co najmniej 8.000,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej o wartości łącznej netto 4.000.000,00 PLN,

  -budowy minimum 5 przepompowni ścieków

 -odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych o powierzchni min. 2 000 m².

W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem podobnych zamówień w okres ostatnich 5 lat  (łącznie z referencjami)
tj.

wykonaniem jednego do trzech zadań potwierdzających łącznie wykonanie robót których  przedmiotem była:

 -  budowa co najmniej 8.000,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z budową minimum 5 przepompowni ścieków o wartości łącznej netto 4.000.000,00 PLN

  -odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych o powierzchni min. 2 000 m².

UWAGA: Wszystkie zmiany oraz modyfikacje treści SIWZ jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca i jest integralną częścią SIWZ.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 14.08.2013 13:17
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 1102