bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:53 z powodu:

archiwum

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zmiana treści ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 329442 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 317548 - 2013 data 07.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonania spełnienia tego warunku W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem podobnych zamówień w okres ostatnich 5 lat. Łącznie z referencjami tj. - wykonaniem trzech robót, których przedmiotem była budowa co najmniej 8.000,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej o wartości łącznej netto 4.000.000,00 PLN, -budowy minimum 5 przepompowni ścieków -odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych o powierzchni min. 2 000 m².
W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonania spełnienia tego warunku W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem podobnych zamówień w okres ostatnich 5 lat (łącznie z referencjami) tj. wykonaniem jednego do trzech zadań potwierdzających łącznie wykonanie robót których przedmiotem była: - budowa co najmniej 8.000,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z budową minimum 5 przepompowni ścieków o wartości łącznej netto 4.000.000,00 PLN -odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych o powierzchni min. 2 000 m².

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 14.08.2013 13:05
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 1011