bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:53 z powodu:

archiwum

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zmiany do SIWZ

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.8.2013 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa”.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r, poz. 759 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuję, iż Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

Miejsce w którym znajduje się zmieniony tekst

w SIWZ jest

w SIWZ powinno być

7. OPIS WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

7.3.    Wiedza i doświadczenie.

W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem podobnych zamówień w okres ostatnich 5 lat. Łącznie z referencjami tj.

- wykonaniem trzech robót, których  przedmiotem była budowa co najmniej 8.000,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej o wartości łącznej netto 4.000,00 PLN,

-budowy minimum 5 przepompowni ścieków

-odtworzenienawierzchni dróg asfaltowych o powierzchni min. 2 000 m².

W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem podobnych zamówień w okres ostatnich 5 lat. Łącznie z referencjami tj.

- wykonaniem trzech robót, których  przedmiotem była budowa co najmniej 8.000,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej o wartości łącznej netto 4.000.000,00PLN,

-budowy minimum 5 przepompowni ścieków

-odtworzenienawierzchni dróg asfaltowych o powierzchni min. 2 000 m².

UWAGA: Wszystkie zmiany oraz modyfikacje treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 12.08.2013 09:16
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 1183