bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:53 z powodu:

archiwum

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.um.zarow.pl
Żarów: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa
Numer ogłoszenia: 317548 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach PROW na lata 2007 - 2013 . Zakres rzeczowy niniejszego zamówienia stanowi: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie: Długości sieci wodociągowej: Ø160 PE - 898,5 mb Ø90 PE - 147,0 mb Ø40 PE - 409,80 mb Ø32 PE - 452,2 mb Przyłącza wodociągowe 37 szt. w tym 27 włączeń do budynków. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w Żarowie: . kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 : 784,3 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 200 kamionka: 110,4 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 200 PP: 542,8 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 300 kamionka: 152,9 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 300 PP: 904,7 mb rurociągów tłocznych o średnicach Ø125: 1 225,6 mb Przepompownie - 2 szt. Przyłącza do budynków 29 szt. Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej z Wierzbnej do Bożanowa i z Bożanowa do Kalna: kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 200: 10,0 mb rurociągów tłocznych o średnicy Ø 90: 787, 0 mb rurociąg tłoczny o średnicy Ø 125: 1 497,0 mb Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wierzbnej rys. 6 i 7: kanalizacji grawitacyjnej o średnicy Ø 160 (z przykanalikami) 4 298,4 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 200 kamionka: 477,4 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 200 PP: 6 963,3 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 300 kamionka: 18,0 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 300 PP: 85,5 mb rurociągów tłocznych o średnicach Ø 90 - Ø 125: 2 693,4 mb Przepompownie ścieków 9 szt. Przyłącza do budynków 162 szt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wierzbnej rys. 8 i 9: kanalizacji grawitacyjnej o średnicy Ø 160 (z przykanalikami) 556,1 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 200 PP: 1 306,0 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicach Ø 300 PP: 694,0 mb rurociągów tłocznych o średnicach Ø 125: 344,0 mb Przepompownie ścieków 1 szt. Przyłącza do budynków 21 szt.
Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny kod CPV: 45 23 13 00 - 8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. W/w zakres prac Zamawiający podzielił na dwa etapy i na pięć zadań:
I etap realizacja w 2013 r I zadanie - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie.
II zadanie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Żarowie.
III zadanie - budowa rurociągów tłocznych z Wierzbnej do Bożanowa i z Boża-nowa do Kalna. II etap realizacja w 2014 r.
IV zadanie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wierzbnej - rys. 7 i 6.
V zadanie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wierzbnej - rys.8 i 9 Zakres robót zdefiniowany został w dziewięciu przedmiarach robót stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.). Wielkość zamówienia uzupełniającego stanowić będzie nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i
polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3, 45.23.31.42-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 150.000,00 PLN
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem podobnych zamówień w okres ostatnich 5 lat. Łącznie z referencjami tj. - wykonaniem trzech robót, których przedmiotem była budowa co najmniej 8.000,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej o wartości łącznej netto 4.000,00 PLN, -budowy minimum 5 przepompowni ścieków -odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych o powierzchni min. 2 000 m². Do wykazu robót wykonawcy powinni dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót. Takie jak - referencje , protokoły odbioru itp. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, w tym: - wykazu wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• W zakresie warunku osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane jest:
1) dysponowanie przez wykonawcę osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca przedstawia wykaz wszystkich osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez nich czynności. W wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wymagane jest wykazanie: - osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, - osoby posiadającej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych. W tym wymagania Kierownika budowy: co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych i/lub na stanowisku kierownika budowy, w tym przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej i sieci wodociągowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, w tym:
a) wykaz wszystkich osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
c) w przypadku korzystania z doświadczenia, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów zobowiązanie podmiotów. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu dysponowanie zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w formie pisemnej, zobowiązanie tych podmiotów powinno określać zakres, rodzaj i okres korzystania z nich. Dokumentem określającym stosunki formalno - prawne powinny zostać określone w porozumieniu lub umowie występujących podmiotów.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej:
Wykonawca przedłoży:
a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą jak: 2 000.000,00 złotych,
b) informację , ze Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wyso-kości 2.000 000,00 złotych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy, parafowany przez wykonawcę formularz umowy, kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy dotyczących:
1. Zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu spowodowanych:
a) wniesieniem odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
b) siłą wyższą w przypadku robót zewnętrznych np. huragany, nawałnice lub długotrwałe deszcze, mrozy itp. uniemożliwiające roboty z przyczyn techno-logicznych,
c) aktami wandalizmu i chuligaństwa.
2. Zmiany terminów płatności w przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności po stronie Zamawiającego lub, Wykonawcy. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.um.zarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Biuro obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach PROW na lata 2007 - 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenia:

  1. Zmiana treści ogłoszenia (12.08.2013 09:13)
  2. Zmiany do SIWZ (12.08.2013 09:16)
  3. Zmiana treści ogłoszenia (14.08.2013 13:05)
  4. Zmiany do siwz (14.08.2013 13:14)
  5. Odpowiedzi na pytania i zmiany do SIWZ (14.08.2013 13:17)
  6. Zmiana treści ogłoszenia (22.08.2013 14:10)
  7. Odpowiedzi na pytania + załączniki + przedmiar (22.08.2013 14:17)
  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.09.2013 15:12)
  9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.11.2013 08:52)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.08.2013 10:15
Dokument oglądany razy: 2251
Podlega Ustawie