bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:52 z powodu:

archiwum

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną działką dotyczący sprzedaży działki położonej w Krukowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Numer działki – 15/1
Powierzchnia – 2100 m/kw
Numer KW – SW1S/000`9491/0
Forma oddania – sprzedaż na wałsność
Cena wywołąwcza – 3900zł
Wysokość wadium – 390zł
Godz. rozpoczęcia – 9:00

Przetarg został ograniczony z uwagi na kształt działki

1. Przetarg odbędzie się 16 września 2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej do dnia 12 września 2013r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zbywana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży w kwocie 612 zł oraz kosztów notarialnych.
8. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków posiada funkcję określoną symbolem R 6 – tereny rolne.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 748580-591 wew. 339 i 301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
13. Postąpienie wynosi 100 zł.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.08.2013 08:56
Dokument oglądany razy: 836
Podlega Ustawie