bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:52 z powodu:

archiwum

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014".

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach wszystkich trzech części, złożonej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o., z siedzibą w Świdnicy, ul. Kolejowa 1D.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert - najniższa cena określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała cenę – 201.539,80 zł brutto (część I – 60.220,80 zł, część II – 60.000,50 zł brutto, część III – 81.318,50 zł brutto). W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu

Jednocześnie informuję, ze w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po dniu 25 lipca 2013 r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 15.07.2013 13:46
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 1094