bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:41 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - energia elektryczna

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.05.2011 „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żarów”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 – j.t. z późniejszymi zmianami) niniejszym informuję, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Pytanie:
Dotyczy: edytowalna wersja formularzy i załączników do SIWZ
Wykonawca prosi o umieszczenie na stronie Zamawiającego edytowalnej wersji formularzy i załączników do SIWZ, aby umożliwić Wykonawcom wypełnienie oferty w wersji elektronicznej.

Odpowiedź:
Ze względu na fakt, iż Wykonawcy pracują na różnych pakietach oprogramowania biurowego, materiały zostały opublikowane w powszechnie dostępnym formacie, który jest w pełni przeszukiwalny i z którego istnieje możliwość skopiowania informacji niezależnie od posiadanego systemu lub pakietu oprogramowania biurowego.

2. Pytanie:
Dotyczy: zmian cen

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) i wprowadzi zapis, że dokona zmiany cen w sytuacji, gdy zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa energetycznego?

Uzasadnienie:
Zasady dotyczące sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz wydawanie i obrót świadectwami pochodzenia wydawanymi dla energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii oraz wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji wynikają bezpośrednio z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) [zwanej dalej Ustawą], a szczegółowo zostały uregulowane w rozporządzeniach: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. 2008 nr 156 poz. 969) [zwane dalej Rozporządzenie 2007] oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1314) [zwane dalej Rozporządzenie 2008]. Prawo energetyczne przewiduje po stronie przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną oraz które sprzedaje energię elektryczną konsumentom używającym jej dla własnych potrzeb na terenie Polski, obowiązek zakupu energii elektrycznej, wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii jak również wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji.
W rozporządzeniach ustawodawca określił udział ilościowy sumy energii elektroenergetycznej (wynikającej ze świadectw pochodzenia, które przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek uzyskać i przedstawić do umorzenia albo z uiszczonej opłaty zastępczej) w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. W 2011 r. udział ten wynosi nie mniej niż:
2. 10,4% dla energii odnawialnej (zielonej) (§3 pkt 4 Rozporządzenia 2008).
3. 22,2% dla energii (czerwonej) wytworzonej w skojarzeniu z ciepłem, czyli
w elektrociepłowniach (§9 pkt 2 lit. e) Rozporządzenia 2007).
4. 3,3% dla energii (żółtej) wytworzonej w elektrociepłowniach gazowych lub
w skojarzonych źródłach o mocy poniżej 1MW (§9 pkt 1 lit. e) Rozporządzenia 2007).
5. 1,6% dla energii (fioletowej) wytworzonej z metanu z kopalń i biogazowni.
Ceny energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji są określone z góry. Zgodnie z kompetencją zawartą w art. 23 ust 2 pkt 18 Ustawy ceny są obliczane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i corocznie publikowane (ustalane na podstawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, w poprzednim roku kalendarzowym).
W Rozporządzeniu 2008 ustawodawca określił sposób uwzględnienia w kalkulacji cen energii elektrycznej w taryfach przedsiębiorstw energetycznych zarówno kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, kosztów poniesionej opłaty zastępczej, jak i kosztów zakupu energii elektrycznej (§1 pkt 6). Z kolei zgodnie z §16 ust. 1 Rozporządzenia 2008 koszty zakupu energii elektrycznej, ponoszone w związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust 6 Ustawy, uwzględnia się w kalkulacji cen ustalanych w taryfach sprzedawców z urzędu, przyjmując, że jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez danego sprzedawcę z urzędu odbiorcom końcowym jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami. Ceny zakupu energii elektrycznej (także wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji) wynikają z przepisów wydawanych na podstawie art. 23 ust 2 pkt 18 Ustawy.
Za niedopełnienie obowiązków wynikających z nieprzestrzegania obowiązku zakupu energii elektrycznej (pochodzącej odnawialnych źródeł energii oraz w zakresie kogeneracji) Ustawodawca przewidział kary pieniężne (art. 56 ust. 1 pkt 1a Ustawy).

Odpowiedź:
Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy. Zamawiający stoi na stanowisku, że zapisy § 7 załącznika nr 4 do SIWZ (tj. projektu umowy) w zupełności zabezpieczają Wykonawcę przed kosztami wynikającymi ze zmian wysokości podatku akcyzowego i/lub VAT, a ryzyko wynikające ze zmian pozostałych kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej powinno być wkalkulowane w ofertę.
Ponadto Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na fakt, iż podwyżka udziału energii odnawialnej w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym planowana jest na rok 2013.

3. Pytanie
Dotyczy: terminu płatności

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu.
Propozycja zmiany:
Faktura VAT płatna będzie w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę.

Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. W związku z powyższym §7 ust. 4 załącznika nr 4 do SIWZ zyskuje następujące brzmienie:
4. Faktura VAT płatna będzie w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. Należności wynikające z faktur będą płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 18.11.2011 12:58
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 746