bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:41 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - energia elektryczna

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.05.2011 „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żarów”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 – j.t. z późniejszymi zmianami) niniejszym informuję, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Pytanie:
Z uwagi na szacowaną ilość energii elektrycznej dostarczonej w okresie obowiązywania Umowy w par. 3 ust. 3 proponujemy termin zakończenia umowy uwarunkować od ww. wielkości, a więc do dnia 31.12.2012r. Nie dłużej jednak niż do dnia sprzedaży energii o łącznej wartości, o której mowa w par. 3 ust. 3.

Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje propozycję zmiany zgłoszoną przez Wykonawcę. W związku z tym par. 8 ust. 2 Załącznika nr 4 do SIWZ (projekt umowy) przyjmuje następujące brzmienie:
„Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 roku, nie dłużej jednak niż do dnia sprzedaży energii o łącznej wartości, o której mowa w Par. 3 ust. 3."

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 17.11.2011 12:15
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 625