bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:41 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - energia elektryczna

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zmiany w SIWZ

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.05.2011 „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żarów”

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, iż Zamawiający wprowadza zmiany do załącznika nr 4 do SIWZ:

§ 8 ust 2 załącznika nr 4 do SIWZ
zmienia się zapis : Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 roku.
na zapis: Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 roku, nie dłużej jednak niż do dnia sprzedaży energii o łącznej wartości, o której mowa w Par. 3 ust. 3.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 17.11.2011 12:13
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 735