bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:51 z powodu:

archiwum

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów.

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Żarów: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów
Numer ogłoszenia: 89329 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żarowie , ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:|
1. Nazwa zadania: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów
2. Przedmiotem zamówienia jest dowóz do szkół/ośrodków/placówek i odwiezienie do domu wraz z zapewnieniem opieki, dzieci niepełnosprawnych na trasie nr I, II, III, IV zgodnie z organizacją roku szkolnego w danej szkole,ośrodku,placówce oraz z planem zajęć dzieci, od dnia 02.09.2013 r. do dnia 27.06.2014 r. na następujących trasach:
1) Trasa Nr 1: Żarów - Przyłęgów - Strzegom (Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Wojska Polskiego 16)- Przyłęgów - Żarów - ok. 30 km Lista z wykazem uczniów dowożonych stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. Kurs odbywa się codziennie, od poniedziałku do piątku.
2) Trasa Nr 2: Siedlimowice 20 - Kruków (ul. Spółdzielcza 19) - Pyszczyn 12/4 - Imbramowice (ul. Żarowska 45) - Gołaszyce 6 - Mrowiny (ul. Zamkowa 4f, ul. Sportowa 15/4) - Żarów (ul. Mickiewicza 1/4, ul. Armii Krajowej 4/5, 49/8, 50/1, ul. Mieszka I 8/4, ul. Mickiewicza 1/4, ul. Zamkowa 11/2, ul. Cicha 5/2, ul. Wiosenna 13) - Bożanów 8 - Wierzbna (ul. Pankowicka 19, ul. Pankowicka 1)-Świdnica (ul. Słobódzkiego 28, ul. Jagiellońska 27, Galla Anonima 1) - Wierzbna - Bożanów -Żarów - Mrowiny - Gołaszyce - Imbramowice - Pyszczyn - Kruków - Siedlimowice ok. 90 km (ze względu na plan zajęć dzieci dopuszcza się podzielenie trasy lub powtórzenie poszczególnych jej etapów, zamawiający potraktuje to jak dodatkową trasę, a sposób zapłaty będzie analogiczny jak w przypadku pozostałych tras, tj. dowóz i odwóz dziecka z miejsca zamieszkania do palcówki i z powrotem) Lista z wykazem uczniów dowożonych stanowi załącznik Nr 7 do SWIZ. Kurs odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.
3) Trasa nr 3: Siedlimowice 3 - Kruków (ul. Spółdzielcza 2) - Żarów (ul. Mickiewicza 5/8) - Świdnica (ul. Słobódzkiego 28) - Żarów - Kruków - Siedlimowice - ok. 55 km Lista z wykazem uczniów dowożonych stanowi załącznik Nr 8 do SWIZ. Kurs odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.
4) Trasa Nr 4: Żarów - Nowe Siodło (Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73 A) - Żarów - ok. 110 km. Lista z wykazem uczniów dowożonych stanowi załącznik nr 9 do SWIZ.
Dzieci należy odwieźć z miejsca zamieszkania do ośrodka w poniedziałek i odebrać w piątek.
3. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany z największą starannością i w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia. Zaznaczamy, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje przejechanych kilometrów bez dzieci, tj. tzw. pustych kilometrów.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania do Komisji Przetargowej biegłego rzeczoznawcę, uprawnionego do oceny przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7, 60.13.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca nie przewidział wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Wykonawca winien wykazać, że posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Wykonawca winien przedstawić wykaz usług wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; tj. minimum 3 usług o wartości min. 40.000,00 zł.
Dowodami są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;|
b) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a).
· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 4 pojazdami dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (należy przedłożyć odpowiednią homologację, a w przypadku jej braku opinię rzeczoznawcy, stwierdzającą przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z informacją o podstawie dysponowania tym zasobem), wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, a w przypadku przewozu dzieci niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dodatkowo pasy bezpieczeństwa biodrowo-barkowe, przednie i tylne uchwyty mocujące wózek inwalidzki do podłoża, windę lub najazd/rampa. Wykonawca wykaże, że dysponuje w tym taborze dwoma pojazdami umożliwiającymi przewóz jednorazowo co najmniej trojga dzieci na wózkach inwalidzkich nieskładanych wraz z rodzicami lub opiekunami.
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji opiekuna, zgodnie z treścią SIWZ
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Wykonawca winien przedstawić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - na wartość nie mniejszą niż kwota 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
· potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
· wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
· lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty wymienione w pkt 6 Speccyfikacji Istotncyh Warunków Zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowa zostanie aneksowana w przypadku zmiany liczby dzieci lub zmiany trasy wynikającej ze zmiany rozkładu zajęć, miejsca nauki lub zamieszkania ucznia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.zarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, ul. Zamkowa 2, 58- 130 Żarów (pokój nr 8).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów (Biuro Obsługi Klienta).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:
30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenia:

  1. Zmiany do SIWZ (29.05.2013 15:08)
  2. Odpowiedzi zamawiającego na zapytania dotyczące treści SIWZ (31.05.2013 11:49)
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.06.2013 12:27)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 24.05.2013 15:12
Dokument oglądany razy: 1319
Podlega Ustawie