bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:51 z powodu:

archiwum

Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Żarów: BUDOWA OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU DOLNY ŚLĄSK DLA KRÓLOWEJ SPORTU W ŻAROWIE
Numer ogłoszenia: 191880 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żarowie , ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU DOLNY ŚLĄSK DLA KRÓLOWEJ SPORTU W ŻAROWIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU DOLNY ŚLĄSK DLA KRÓLOWEJ SPORTU W ŻAROWIE Adres obiektu: 58-130 Żarów ul, 1-go Maja.
2. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wym. 22,84 x 44 m wraz z bieżnią okólną o długości 200 mb - wykonanie ogrodzenia mb 300 - wyposażenie boisk (koszykówka,piłka ręczna,piłka siatkowa) - wykonanie kanalizacji deszczowej o śred. 200 mm, mb - 64 - wymiana kanalizacji sanitarnej o śred. 200 mm, mb - 35 - przebudowa sieci kablowej 20,0 kV o długości 115m*12 i 0,4/0,23 o długości 120 m kolidującej z projektowaną realizacją Boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okólną Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie budowlanym i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót . Sposób wykonania i szczegółowy zakres robót został określony w : -Projekcie budowlany stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. -Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Termin realizacji zamówienia Termin rozpoczęcia: po uzyskaniu Pozwolenia na Budowę i zakończeniu roku szkolnego 2012/2013 Termin zakończenia: do dnia 31 sierpnia 2013 r..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.21.22.00-8, 45.33.23.00-6, 45.23.14.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł). Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert lub na przedłużony okres związania ofertą skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wadium może być wniesione w następujący sposób: Przelewem na konto Zamawiającego: , tj.: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Żarowie Nr 65 1090 23 69 0000 0006 0201 9458: Przetarg nr iID.271.5.2013 - PBUDOWA OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU DOLNY ŚLĄSK DLA KRÓLOWEJ SPORTU W ŻAROWIE oraz dokładnej nazwy i adresu firmy. Kasa Zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w formie gotówki.
2.1. W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
2.2. W gwarancjach bankowych.
2.3. W gwarancjach ubezpieczeniowych.
2.4. W poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
2.5. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 2 powyższej części specyfikacji ppkt. 2.1), ppkt. 2.2), ppkt. 2.3), ppkt. 2.4) winno być adresowane na: Urząd Miejski w Żarowie, 58-130 Żarów -. Dowód wniesienia wadium, z terminem obowiązywania obejmującym cały okres związania ofertą, musi zostać zdeponowany w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie w Biurze Obsługi Klienta (parter). Kasa czynna - poniedziałek ,środa, czwartek ,piątek- piątek od 8.00 do 15.00, wtorek, 8.00-15.45, przerwa codziennie w godz. 11.30-12.30. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt. 2 powyższej części specyfikacji ppkt. 2.1), ppkt. 2.2.), ppkt. 2.3), ppkt. 2.4), winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem tj. Zarządzeniem Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego Nr 18 i winny zawierać niżej wymienione elementy:
a) nazwę dającego zlecenie i jego siedzibę (adres),
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) sformułowanie zobowiązania banku lub instytucji ubezpieczeniowej do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego zawierające oświadczenie:
c1) iż Wykonawca, który złożył ofertę i w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,
c2) iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) zapisy odnośnie czasu jej trwania,
e) zapisy odnośnie zasad wygaśnięcia,
f) zapisy odnośnie możliwości cesji na rzecz strony trzeciej,
g) okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca wykaże się, że dysponuje niżej wymienionymi osobami:
a) osobą kierownikiem robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujących robót budowlanych min. - 2 obiektów lekkoatletycznych o nawierzchni poliuretanowej o wartości brutto min. 600 000,00 zł każde. - 2 linii kablowych SN o wartości brutto min. 40 000,00 każda.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca wykaże się, że dysponuje niżej wymienionymi osobami:
a) osobą kierownikiem robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów (pokój nr 12).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, Biuro Obsługi Klienta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenia:

  1. Odpowiedzi zamawiającego na zapytania dotyczące treści SIWZ (24.05.2013 12:56)
  2. Zmiany do SIWZ + poprawiony przedmiar (24.05.2013 13:04)
  3. Odpowiedzi zamawiającego na zapytania dotyczące treści SIWZ - 2 (29.05.2013 13:37)
  4. Zmiana treści ogłoszenia (29.05.2013 13:39)
  5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.06.2013 13:12)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.05.2013 14:03
Dokument oglądany razy: 1834
Podlega Ustawie