bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:51 z powodu:

archiwum

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w związku z realizacją projektu systemowego zaprasza do współpracy DORADCĘ ZAWODOWEGO

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w związku z realizacją projektu systemowego „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach instrumentu aktywizacji społecznej zaprasza do współpracy:

DORADCĘ ZAWODOWEGO

Warunki współpracy: umowa cywilno-prawna

Termin realizacji: od 06 czerwca 2013 r. do 28 czerwca 2013 r.
Liczba godzin: 45 h dydaktycznych – 6 dni roboczych, tj.:
- 3 dni x 8 h dydaktycznych (w godz. 10.30 – 17.45),
- 3 dni x 7 h dydaktycznych (w godz. 10.30 – 17.00)

Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu, mających na celu nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego poruszania się na rynku pracy. Warsztaty obejmować będą: przygotowanie uczestników do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, w tym autoprezentację i umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych.
2. Prowadzenie dokumentacji przebiegu warsztatów: tj. dziennik zajęć zawierający: listę obecności, tematykę zajęć, raporty i ankiety ewaluacyjne (oczekiwana ewaluacja przed rozpoczęciem warsztatów z zakresu poruszanych zagadnień oraz po zakończeniu warsztatów), monitoring i ewaluacja postępu uczestników, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, program zajęć edukacyjnych. Sporządzenie raportu końcowego ze zrealizowanych warsztatów, ze wskazaniem osiągnięcia celu projektu tj. zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze aktywnego poruszania się na rynku pracy.
3. Opracowanie materiałów dydaktycznych w formie papierowej dla uczestników warsztatów z przeprowadzanych bloków tematycznych oraz realizatora projektu.
Prowadzona dokumentacja powinna zawierać logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację o współfinansowaniu tj. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów w ramach PO KL).

Grupa docelowa: warsztaty grupowe skierowane do 12 uczestników projektu systemowego „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową” – osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z terenu Gminy Żarów

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub inne równoważne, których program studiów obejmował przygotowanie w zakresie poradnictwa zawodowego albo doradztwa personalnego bądź ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy zawodowego lub doradcy personalnego w publicznych służbach zatrudnienia.
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty:
- CV
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
- oferta cenowa (zał. nr 1)
- przedłożenie w składanej ofercie programu zajęć, określającego szczegółowy zakres tematyczny, wstępny harmonogram zajęć określający dni i godziny realizacji.

Dodatkowo:
- referencje bądź rekomendacje potwierdzające współpracę w zakresie przeprowadzania indywidualnych spotkań doradczych wraz z informacją, że usługi zostały wykonane należycie.


Dokumenty należy składać w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM” w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 54, 58 -130 Żarów, pokój nr 3 do dnia 24 maja 2013 r. do godz. 15.30 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu do OPS). Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926).”

Ogłoszenia:

  1. Wyniki zaproszenia (04.06.2013 12:05)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.05.2013 12:25
Dokument oglądany razy: 931
Nie podlega Ustawie