bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:50 z powodu:

archiwum

Obsługa i bieżące naprawy oświetlenia drogowego

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.3.2013 „Obsługa i bieżące naprawy oświetlenia drogowego”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego nr IiD.271.3.2013 „Obsługa i bieżące naprawy oświetlenia drogowego” zawiadamiam, że:

1. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
THT-2 Marcin Hołdys
Witoszów Dolny 133a
58-100 Świdnica
2. Oferowana cena usług brutto wynosi 1974,27 zł (słownie: tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 27/100).

3. Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów przy równoczesnym spełnieniu wymagań określonych w SIWZ.

4. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

 Nazwa oferenta

Liczba pkt w kryterium „Oferowana cena brutto wykonania usługi”

Razem pkt

 

1

 

SERWISDROGOWY.PL Sp. z o.o.
ul. Stefańskiego 2
62-002 Suchy Las

(49,00+49,00+49,00)/3

49,00

2

ELEKTROTIM S.A.
ul. Stargardzka 8
54-156 Wrocław

(19,00+19,00+19,00)/3

19,00

3

Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o.
ul. Tyska 8-10
52-014 Wrocław

(71,00+71,00+71,00)/3

71,00

4

THT-2 Marcin Hołdys
Witoszów Dolny 133a
58-100 Świdnica

(100+100+100)/3

100

5. Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta po dniu 21 maja 2013 r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 16.05.2013 14:31
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 768